Loading...

Articles.

Everything you want to read in one place.

My space's Articles


Image is here

இதுவும் கடந்து போகும்!

செப்டம்பர் மாதம், மாணவ-மாணவிகளுக்குள் பலவித உணர்வுகளை ஏற்படுத்திய மாதம்.  ஆம்! அவைதான் இணையவழி வகுப்புகள். வீடு என்னும் அரண்மனையில் ராஜா-ராணிகளாய் இருந்த மாணவ-மாணவிகளுக்கு, யார் கண்பட்டதோ தெரியவில்லை. அடுத்த மாதமே இணையவழி வகுப்புகள் ஆரம்பித்துவிட்டன.

Image is here

ஓர் ஜன்னலோர பயணம்

சூரியன் மறைய, வெப்பம் குறைய, குளுமை நிறைய, அழகாய்த் தோன்றியது அம்மாலைப் பொழுது. பக்கத்து வீட்டினர் சண்டையை அவர்கள் இருக்கும்போதே  எட்டிப் பார்ப்பது போல, கதிரவன் இருக்கும்போதே சந்திரன் எட்டிப்பார்த்தது. நான் போக வேண்டிய ரயில் செல்வதற்கு இரண்டு வினாடிக

Image is here

The most deserving IPL win yet

It is time to celebrate because the kings are back to the throne again. The lions roared again after a quiescent period of two whole years. Many of their supporters paused watching IPL for 2 years since the yellow jerseys weren't on the field. CSK ha

Image is here

AlterEgo- The Silent AI Assistant

We all know that the human-machine interface is being developed every day. Leading tech companies like Google, Amazon and Microsoft are competing with each other to create a personal assistant just like the fictional, yet popular 'Jarvis'. In the

Image is here

Longing of the Bastet cat

My soul became hollow with emptiness, Failing to utter a word To prove my chastity amongst wooers; Every breath of mine weighed tons, Pulling me apart more than gravity could. Every teardrop revealed the unspoken chapters of pain,

Image is here

பிரிந்து செல்லும் ப்ரியமானவர்களுக்கு

கடந்த நான்கு ஆண்டு கருப்பு வெள்ளையாக கண்ணெதிரே தோன்ற, சிறிது கண்ணீர் விடும்  கல்லூரி பறவைகளே!   துவைக்காத துணிகளையும்  துருபிடிக்காத நினைவுகளையும் சுமந்து கொண்டு, சொந்த ஊருக்கு சோகத்துடன் செல்லும் 'செல்ல  அண்ணாக்களே/அக்காக்

Image is here

Anecdote of my Solace

Millions of memories within a beautiful mess, Where annoying alarms turn into euphony, Thanking the sunlight glancing from the balcony, Most probably a bittersweet ceremony, Just another day of our monotony. Bathroom queues elongated, And the i

Image is here

Light in the dark

Miles of walk in the metered woods The pitch dark, starry sky at light years distance; The foot bridge holding our combined mass, Oops!! Not mass but weight; The anemometer measured 3 with a whisper The colorimeter reflected silver in

Image is here

INDCON 2K18 - A Step Ahead of the Rest

The most anticipated day in the calendars of the industrial engineering students had finally come. INDCON'18, the inter-college technical symposium of the Department of Industrial Engineering was inaugurated on March 1, 2018, at the Optimus Hall. The

Image is here

A TRIBUTE TO ONE OF THE GREATEST MINDS OF THE COSMOS

I stood motionless unable to mouth a word as I saw the news of Dr. Stephen Hawking’s death in the morning. There was a strange feeling of emptiness within me, a feeling that told me that the man whom I had looked up to since childhood had left a void

Image is here

Aatral’18: An NSS initiative to realize your true self

More than 200 children gathering at one place, other than school, seems like a cutesy issue in itself. To be able to get along with them, or worse, engage them in conscious activity is a feat only a gifted few can manage. Such a feat was achieved on

Image is here

BECAUSE I WAS BORN A GIRL

  I can be the daughter you care for like a little princess, I can be the girlfriend you want to fall for, I can be the wife you propose all your love to, I can be the mother you would confess every mischief you made, But if I want to, I

Image is here

Imprint'18 - A report

Imprint, the symposium of Printing Technology department was declared open on 1st March, 2018 at TAG Auditorium. The ceremony was inaugurated by chief guests, Mr. Senguttuvan, CEO of ITC, Printing and Packaging Business and Mr. R. P. Lakshmivenkatara

Image is here

Bon Apetit!

The perfect mantra to lighten up your day would be to sit back, relax and grab a bite! Sometimes, there is nothing more important than having something to eat. Let me take you on a tasty tour of some of the mouthwatering eateries in and around colleg

Image is here

Where you see scars, I see art

  To cry? Sob around a corner or wail aloud to the moon? Muffle up the spurting scream or shut down to loneliness? Scar myself again or seek solitude for answers? Or? Drift away in deep dark thoughts and write a haunting poem? What else?

Image is here

Bullied but Bold!

I was bullied, but I was bold. I was bold to face it, bold to talk about it and now bold to share it. It all started when I moved to a new school in Singapore, from India, in ninth grade. It was a very new environment and I was shy. This was perha

Image is here

Good Night, Sleep Tight

Who doesn’t enjoy lying down on a well-cushioned mattress with a cosy blanket wrapped around? Many people can hardly resist the drowsiness. There are also some who simply love to sleep all day. There are different kinds of people with different s

Image is here

Because, they don't care

  Picking up the phone having no one to call. Reaching out for an arm at the brink of drowning in the dead! The howling heart with not even a soul to hark, The hollowness in you while hiding in the darkness, The empty feeling that comes fr

Image is here

Deceptive Appearances!

They called him a playboy As he spared none! He liked her but she didn't; She happened to see a guy, Who she presumed was good. Friendship sprang up! Months rolled by! There came a day, She was caught in a problem And wa

Image is here

The Great Wall of Anna University

Hey, skimmers and scanners! This is JM from Industrial biotechnology, 3rd year. Unlike other writers let me tease your thoughts with an unusual topic. As the heading suggests, it isn’t about any ancient, iconic wall built during the times of war in o

Image is here

The Musical Journey

When I was seven, my parents decided to enrol me in a keyboard class. At the time, I had no clue about what I was getting into and had no say against my parents’ wishes. Looking back now, I can see that my parents’ decision has changed my life for th

Image is here

Deprived and Denied

Her expectations and reality, One never complied with the other! Her life – worthy of nothing Perhaps can offer some ideas For expectation vs. reality memes!   Her attempt to tempt fate Started when she was eight. Wanted gesso f

Image is here

10 types of atypical behavior influenced by smartphones

In today’s world, the life of teens is not that simple. Besides the age old challenges associated with teenage life, today's teens have the added pressure of owning a mobile and keeping up with his/her social life. Here's a fact : Today, over 95%

Image is here

Darkness

    Darkness, my old fear and my new care, How I remember being scared of you! The way you made me see things dancing in the dark, The whole new world you created with your monsters, The way you would make me shudder in fear, With my

Image is here

Dad to Daughter : The unspoken words

Walking through those doors now, It never felt the same anymore. There was no more noise, No one to call out to, No one to call him Dad. He had given his only daughter To the most worthy man He had found for her, himself.

Image is here

Putting the pieces together Part 5

Murthy, seeing no other option, acquiesced. “It is here” the Inspector said, pointing at Murthy’s embarrassingly worn and torn leather shoes. He reached inside the left shoe and foraged like he knew something was there. Nothing. He reached a

Image is here

Putting The Pieces Together Part 4

Abish was a robber, and Murthy would not have had the faintest idea if not for Inspector Raghu’s revelation. Murthy started to wonder if his ever-so subjective irritating presence in the hallway had anything to do with the murder. He lapsed into

Image is here

PUTTING the PIECES TOGETHER - Part 3

The clamour percolating the apartment’s hallway found its way into the earshot of every tenant of Parvathi apartments, each enjoying their Saturday morning, as khaki-clad men strolled back and forth from apartment 201 to the hallway. At least once ev

Image is here

PUTTING the PIECES TOGETHER - Part 2

Arjun and his- what most people with a considerable love for canines would regard as cute- labrador lived in apartment 202. Arjun was a subject of admiration by the tenants of Parvathi apartments, because he was perceived as an amiable person by most

Image is here

PUTTING the PIECES TOGETHER - Part 1

Murthy regretted not remembering to carry an umbrella. His wet clothes pressed against his skin, irritating him. Murthy had his shirt over his head in an attempt to save his hair from the inevitable rain. It’s not as if he had a lot - he had just eno

Image is here

4 Reasons Why Everyone Should Read (more)

1. It’s relaxing.                                  For millennials, reading can be a highly effective method of relaxation. There is no doubt that the youth of today are subject to significantly more anxiety, stress and depression than any other gen

Image is here

13 Reasons Why: A Guilty Pleasure

It is 4:00 A.M in the morning, I twist and turn my body hoping to finally find a position I can fall asleep in. Recently, I came across an anonymous post on the confessions page of my college that completely disturbed me, costing me my sleep. It was

Image is here

How traffic saves my life every day

I know what you're thinking. How can traffic save a person's life?! Ha! I mean, just a cursory glance through last week's newspapers would yield at least one tragedy caused due to an ambulance stuck in traffic. But I am not talking about the life

Image is here

I Open At The Close

  The clock is ticking and time is fading. Not very slowly, but slow enough for the deep caverns in my heart to fill itself with that strangely marooned feeling, as if it were heavy with emptiness. Life has this really strange way of announcing

Image is here

The Decision Making Dilemma

‘Making a big change in life is pretty scary. But, you know what’s even scarier? – Regret’ – Zig Ziglar   “What do you want? Chocolates or ice cream?” my Dad would ask me when I was five years old. That was probably the first tough decision I h

Image is here

One Last Listicle : Deeya's Deductions #8

All of us experience several 'firsts' in our lives that stay etched in our memories forever - be it our first day at college, our first love, the first arrear or the first class I.V. However, life goes by so fast that there isn't enough time to reme

Image is here

The Fear of Oblivion

Oblivion is often referred to as the phenomenon where everything that exists right now, will be destroyed at a certain point of undefined time. It has a lot of proposed hypotheses going about. One famous theory is that of heavenly bodies colliding wi

Image is here

The Friend I Will Never Forget

Last week, I entered CEG for my project viva; realising it was the last time I would enter the campus as a bona fide undergraduate student, I found myself thinking about all the people who had left a lasting impression on me over the course of the de

Image is here

'tis the Farewell Season

It’s that time of the year when juniors are bustling around to fit in a farewell party for the final years amidst their busy schedule. The list of farewells to attend just never seems to end, what with a lively campus like ours. Department farewells,

Image is here

Is ignorance bliss?

Fierce #10 In a society where words like ‘modernization’ and ‘empowerment’ are thrown at us every single day, I still cannot help but wonder, if we really are moving towards a better place? Today’s women are amongst the brightest and biggest achi

Image is here

CRASH COURSE - GRADUATE RECORD EXAMINATION (GRE)

The Graduate Record Examination (GRE) is one of the most important items on the checklist for students who want to pursue higher studies in countries such as the United States, Canada, Australia, Singapore and many more. Conducted by the Educational

Image is here

Appreciating the joy of learning With Dr.M.S. Ananth

On the 17th of February, Kurukshetra '17 organized a guest-lecture by Dr. M.S. Ananth, a prominent academic who served as the Director of the Indian Institute of Technology- Madras, from 2001 to 2011.  The Guindy Times had an opportunity to interview

Image is here

'Branding is everything' - Talking to the Brand Relations Team's K!ores

Right around the corner of the biggest technical event held on campus, two final year students Sanduni Kodagoda and Srivibhav Lakshman - student directors of CTF's newest team - took some time to chat with us on their work and why it helps everyone.

Image is here

In conversation with the K! Logistics team

Kurukshetra is the biggest fest down here in the south of India. How do you, as the logistics team, manage the logistics for this event? We basically receive a database of requirements towards the end. During June-December we discuss and estimate wh

Image is here

The Ripple Effect – EEE intra-college symposium

What purpose does a symposium serve? A dictionary would state it as a conference for sharing ideas. But, in my opinion, it’s all about getting to know each other and identifying talent. Ripples, the intra-college symposium of the EEE department, CEG,

Image is here

Breaking Bones

This is the story of a struggling engineering sophomore, diagnosed with clumsiness. Take a trip with me, to know the five badass ways to break your bones. 1. Ride a cycle: Ask your parents to buy a new cycle for you and your sibling. Take the newly

Image is here

The Kurukshetra open call for first years – a brief report

As the month of February approaches, the heart of every CEGian beats faster on account of the rising excitement and anxiety about one of India’s largest techno-management festivals – Kurukshetra. With the event drawing closer, an open call for first

Image is here

Prototyping your idea: PRE-STARTUP WEEKEND AT ENANTRA

Startup Weekends are aimed to bring Startups to the limelight by helping them make Minimum Viable Products (MVP). Creating prototypes is fundamental to developing new products. At Startup Weekend,any group with a novel idea is provided a platform to

Image is here

ANSWER TO AN UNANSWERABLE HYPOTHETICAL CONUNDRUM - EPISODE 3

(To read the first and second episodes, click here and here, respectively) (Continued) James had reached the designated place the man had asked him to come to. He waited for the man’s call, his hands still on the steering wheel. He looked at the p

Image is here

A report on the first aid awareness Programme

A one-day awareness program on first aid was organised by the Students’ Association of College of Engineering Guindy, on 7th January, 2017 (Saturday) at Vivekanandha Auditorium. The event, split into two sessions – the morning (9:30 am to 12:30 noon

Image is here

ANSWER TO AN UNANSWERABLE HYPOTHETICAL CONUNDRUM - EPISODE 2

(To read the first episode, click here) (Continued) James sat in his hall, gaping at the black box that lay in front of him. The contents of the box made his heart palpitate. He was getting apprehensive with each passing minute. He peered into the

Image is here

Pixels inauguration – a report

“Everything you can imagine is real and everything that you see around would be someone’s imagination.” Co-curricular activities have proven to contribute to students’ social well-being. They are also platforms where students can express and show th

Image is here

HOW TO “KEEP” NEW YEAR’S RESOLUTIONS

Step 1: Motivation Always start off on the right foot. In order to create the perfect illusion that you are in fact, one of those people who follows New Year’s resolutions religiously, you need to dedicatedly create that persona. To achieve this lev

Image is here

சிகரத்தைத் தொட... - பாகம் 1

(தமிழில் முதல் பரிசிற்குத் தேர்வான கதையின் முதல் பகுதி) அது ஒரு அழகிய மலைக்கிராமம். வெயிலின் வருகைக்குப் போர்வை போர்த்தித் தடை செய்தது போன்று மேக கூட்டங்கள் வானைச் சூழ்ந்து மலை முகட்டை தன்னுள்ளே புதைத்து கொண்டிருந்தது... சமீபத்தில் அரசாங்கத்தால் அ

Image is here

ANSWER TO AN UNANSWERABLE HYPOTHETICAL CONUNDRUM - EPISODE 1

(This is the first part of the entry that emerged victorious in the "Cliffhanger" contest amongst English entries)   Aaron awoke abruptly, his head throbbing, perspiration dripping down his forehead, his mouth duct-taped. His hands were tied behin

Image is here

Homesickness and how to get over it

I’m a second-year student and I’m feeling homesick. I’m not ashamed. When I moved to Chennai, everything was new to me. The fact that I had to be away from my parents, stay in hostel, speak to most people in Tamil and study in a class of over sixty

Image is here

Placement Parables - Part 2 : Interview with Faizaan

Every engineering student faces the pressure of aptitude tests, interviews and GDs at a certain period of their college lives. To help you ease the anxiety of placements, we interviewed Faizaan, a final year Computer Science student of CEG who is p

Image is here

SEVEN REASONS YOU SHOULD WATCH 'FRIENDS' IF YOU ARE HUMAN

No, we aren't talking about the friends in your life, we are talking about something much better (no offence). It's none other than "F.R.I.E.N.D.S” one of the finest television comedy shows ever. This sitcom comprises of six comical characters. Trust

Image is here

EVERYDAY TALKS - THALAIVAR'S BIRTHDAY!

AV: Guess what Madh! I recently saw Jai at Sathyam cinemas! He was so good-looking. MD: Did you say Sathyam cinemas? You are lucky, man. You get to see actors; I don't even get a ticket there. AV: Apart from Sathyam cinemas, I mentioned Jai, too. W

Image is here

PLACEMENT PARABLES 1 - INTERNSHIPS? PLACEMENTS??? AWW, DAMN IT!

July, August, and September- these are the months when a college student’s life starts getting more hectic than usual. The reason? Placements and Internships. Let’s begin analysing why this is so. First, it’s every student’s ambition to get placed i

Image is here

CAT 2016 Analysis

This is the second part of the series based on CAT 2016. Click here to read the first part, which dealt with tips and tricks. Slot 1: Let’s analyse this year’s CAT question paper first. The paper was a tad bit difficult than last year’s, especially

Image is here

ஜெயலலிதாவின் வாழ்வு உணர்த்தும் தன்னம்பிக்கைப் பாடம்

சரித்திரத்தின் பக்கங்களில் அன்று ஒரு முக்கியமான நாள்! ஏன், தமிழகச் சரித்திரத்தில் ஒரு கருப்புநாள் என்றுகூடக் கூறலாம். பல குழப்பங்களுக்குப்பின், அந்த இறுதி அறிவிப்பு இரவு 12 மணி அளவில் வருகிறது. மாண்புமிகு முதல்வர் செல்வி ஜெ. ஜெயலலிதா, 75 நாட்களாக மர

Image is here

Bell the CAT and Do it the right way

This article is aimed at giving an insight into the preparatory aspect of CAT using this year's paper as a benchmark. I have seen the previous papers and what I found was that CAT ensured that the overall standard wasn’t mercurial. Hence, the cut-of

Image is here

Supreme Court Ruling on the National Anthem - An Analysis

With the news of demonetisation shocking citizens, the trend continues as this week the Supreme Court ordered for the Indian National Anthem to be played in all cinema halls before the movie began. The bench said,  "All cinema halls in India shall pl

Image is here

எனது புது உலகம் -அண்ணா பல்கலைகழகம்!

உள்ளே நுழைந்த நாள்முதல் மறந்தேன் துன்பங்களை,   ஏக்கங்கள் தானாய் விலக விரித்தேன் சிறகுகளை. வெறும் வகுப்பறைகளாய்  இருந்திருந்தால்,  விரைந்திருப்பேன் வீட்டிற்கு விட்டவுடன்.  களிப்பின் கருவறைகளாய் மாறியதால், கட்டி தவழ்கிறேன் பிரியமனமின்றி. புத்தகங்கள் கூ

Image is here

Six Great Books to Read These Holidays!

All of us have come across countless ‘30 books to read before you are 30’ lists, but we never come around to actually reading any of those books because let’s face it, there’s seemingly just so much time left until we become thirty. To deal with that

Image is here

The Demonetisation of Indian Currency – Explained

2016 has been filled with a lot of twists and turns – from Donald Trump besting Hillary Clinton in the American presidential race to Leicester City winning the English Premier League – this year has seen it all. But India will distinctly remember 201

Image is here

'Brace' Yourselves! Living with Braces: The experience

You know you're living with braces when: The dentist takes the impression of your mouth and put that disgusting mould into your mouth.             You have got something stuck in your teeth, but it turns out to be nothing at all. Yet,

Image is here

Because an idle mind is the devil’s playground

If your mood right now is defined by the quote “Bored of being bored because being bored is boring”, worry not because you aren’t alone! Mocked for being anti-social, I’ve jumped to being always online ever since my last exam. Though it’s been just a

Image is here

It happened to me - An auto ride education

I turned 20 this year, which to me, is like a Netflix trial account for adulthood. At the insistence of a dear friend, however, I decided to not waste my trial run and instead use it wisely to try out things I normally wouldn’t have. Like deciding to

Image is here

Train

Train. Travel. Retreat. A simple voyage by train - From Chennai to Kanyakumari On Guruvayur Express - Not just a whole day travel, But a big bang retreat In the canopy of compartments, Lodging with loads of luggage, Accompanying family and fr

Image is here

Cybermania is Here to Stay

A serious disorder has struck many victims, with students being highly susceptible. Doctors are shocked and treatment is yet to begin. The new disease has been named ‘cybermania’. Beware: it has gone viral and can be shared instantly if you have a mo

Image is here

Always the “Common Man” – In conversation with “Rain Man” Ramanan

The Facebook memory pop-up that brings out “This day last year” is an excellent attribute of the social network. It brings out memories that we might have completely forgotten but would always cherish. However, in the past few days, my Facebook memor

Image is here

Biomedical Engineering- The best of both worlds

I belong to a Department that stands out from the rest. The ‘Biomedical Engineering’ field is an amalgamation of subjects in medicine and Engineering, much like the constituents of a culinary dish. Though the BME department has been perceived as uniq

Image is here

November 8: The Spectacle that was!

For the last couple of weeks the date ‘8th of November’ has undoubtedly been something we all have heard recurrently. All around the world, major newspapers, media bodies, actors, musicians, politicians and of course the presidential candidates thems

Image is here

The art of suave speaking

The evening of 26th October witnessed a program on basic communication skills and personality development conducted by Mr. Swamynathan, an alumnus of '85 batch of the university. This talk held at the Ada Lovelace hall (IST Department) began with t

Image is here

INSPIRING THE TECH-SAVVY! - PRODIGY 2016

The 15th edition of Prodigy, conducted by the student group of ACM (Association for Computing Machinery) of Anna University, was held on October 2nd at the Ada Lovelace Auditorium of the IT department. Prodigy is an event that comprises of interactiv

Image is here

SOFTWARE FREEDOM DAY

Sponsored by the Association for Computing Machinery (ACM) and collaboratively organised by CEG GNU/Linux Users Group (CEGLUG) and Free Software Foundation Tamil Nadu(FSFTN), Software Freedom Day was celebrated on 24th September, 2016 at the Ada Love

Image is here

An Experience in God’s Own Country

Before this tour started, there were many people who didn’t know much about their classmates. The tour changed all that. With hostelites and day scholars sharing accommodation, it fosters new friendships, within your class and outside. It assesses yo

Image is here

'NOT ME BUT YOU’: Celebrating selfless service on NSS DAY

      'Be the change you wish to see in the world' said Mahatma Gandhi. One way of realising this change is to be a part of the National Service Scheme (NSS). The NSS, launched on 24th September 1969, is a student-centered program whose primary

Image is here

வெள்ளிப் பனிமலையின் மீதுலாவுவோம் – முண்டாசுக் கவிஞனை நினைவுகூர்ந்த ‘மாதவம்’

செப்டம்பர் 11-ஆம் திகதி இரட்டைக் கோபுரம் தகர்க்கப்பட்ட தினம் மட்டுமன்று; தமிழ்மொழி தன் தவப்புதல்வனை இழந்து கதறிய தினமுமாகும். ஆம், ‘முறுக்குமீசைக் கவிஞன்’ சுப்பிரமணிய பாரதியின் நினைவு தினமும் இந்நாளேயாகும். கவிஞராக, பெண் விடுதலைக்குப் போராடியவராக, வ

Image is here

ஐ.வி யும் நாங்களும் - பாகம் 1

ஆம்! ‘ஐவி’ என்ற சொல் நான்காவது செமஸ்டரிலிருந்தே வழக்காடாக இருந்தது.மே மாத விடுமுறை தினங்களிலும், 'ஐவி' பற்றி க்ளாஸ் க்ரூப்களில் பேசாத நாளில்லை!கடைசியாகக் கோடை விடுமுறை முடிந்து,கல்லூரி வகுப்புகளும் தொடங்கியது.செமஸ்டர் தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே, சொ

Image is here

A Report on the Inauguration of the Society of Geoinformatics Engineers

“Geoinformatics”- a domain unknown to many. In an attempt to create awareness about this discipline of engineering, the Society of Geoinformatics was created. The Society of Geoinformatics focuses on creating opportunities and conducting related even

Image is here

FROM NRI (NON-RESIDENT INDIAN) TO NRI (NOW RESIDING IN INDIA)

Raincoats in the summer, Pyramids in the Thar Desert, Penguins in Vandalur Zoo, salt in paayasam, and Tom Cruise eating thayir saadam - this is exactly what  my life has become since my parents decided that I finally had to move to Chennai to pursue

Image is here

CELEBRATING 70 YEARS OF INDEPENDENCE

      Photography: Santhosh Prabhu With freedom in our minds, faith in our words and pride in our souls, India's 70th year of Independence was celebrated with great enthusiasm and fervour at Anna University.  On Monday, the 15th of Augus

Image is here

Departments of the college in one line

Just like how every movie has a tagline, every department in our college deserves one too. Here is a non-exhaustive list. P.S. : Do not feel bad if your department has not been featured. It is probably a good thing.                                

Image is here

SIX GRAPHS EVERY COLLEGE STUDENT MUST KNOW

Every engineering student has a number of graphs drummed into his head by the time he completes his studies. Be it the ubiquitous normal distribution curve or the stress-strain plot for a structural steel, graphs follow students around regardless of

Image is here

A No-Frills Welcome Into The Fold

So you’ve braved the so-called dangers of 12th and made it to CEG? Wow, that’s such an achievement. I really should commend you-NOT! I don’t want to make this a cheesy ‘oh you’re so awesome to have gotten into the CEG. Now your life is settled, so ku

Image is here

ROCKYing lessons

Unlike our generation where the reel action heroes have superpowers and wear masks, (being a comic fan, I am not complaining) our previous generation had ordinary human beings doing extraordinary things on screen and gaining cult status.    Stallon

Image is here

The Celluloid Ceiling: female representation on-screen

Fierce #8 Anyone who grew up feeding on comic thrillers would agree wholeheartedly that Ghostbusters was one of the best movies ever made in the genre. The much awaited sequel to the 1989 Ghostbusters movie was released internationally a few days ba

Image is here

THE YOGA SAGA

June 21 is recognised as The International Yoga Day. To celebrate the occasion, the Anna University Sports Board organised a free yoga camp in collaboration with Patanjali Yog Samiti and Bharath Swabhiman in the grounds this morning. It was open to t

Image is here

LOVE THAT CAN'T BE FATHOMED

                  Dear Dad,  We know how much we adore each other, through subtle gestures and warm hugs.  At this juncture in life, I want to tell you how much I cherish you and the man that you are, beyond the realms of fatherhood. Bey

Image is here

25 Things That Actually Show What Summer Is

I’m not going to start this with, “Summer’s here, time for fun and relaxation!” There’s a world out there to experience, I'm sure you know that, perhaps we all do, and we've all caught ourselves staring out of the window wondering “Why am I here i

Image is here

MANGOLICIOUS... !

Summer has come, unheralded though, since we have had to face the heat earlier than  the usual scheduled time.  Also, we’ve become extra lethargic during the vacations , thanks to the surge in the mercury level due to global warming, or to make it so

Image is here

The Time Has Come

I have been waiting for this day ever since childhood. I remember those occasions when my parents would cast their votes and come home with an inked index finger. Meanwhile, I would have spilled blue ink all over my palms doing my homework. But the t

Image is here

SUPERMOMS

"They are not kidding when they say that mothers are strong women. We need to be strong in more ways than our children will ever know." — M.B. Antevasin Every mom on this planet is the epitome of love, strength and sacrifice. There is no one parti

Image is here

Guindy Times reacts to Mother’s Day

  “Thanks for leaving me speechless every time with your life advice - ranging from 'Be courageous' to 'Did you brush your teeth tonight? You really don't want to go to the dentist in this age' - and your humour, that is at times, very sly. You're l

Image is here

Ayushmaan Bhava, Vikram and Suriya!

A new attempt by director Vikram Kumar, in the form of time-travel concepts, is surely a gamble. As Tamil film viewers are so used to witnessing commercial potboilers, Vikram Kumar wanted to present to the audience a deviation from the norm, executin

Image is here

Press Release: National Astronaut Day - USA

Today, uniphi space agency, a division of uniphi good LLC, is proud to share the first National Astronaut Day campaign, to take place annually on May 5th.  The campaign includes an Agency exclusive collaboration with Fisher Space Pen Co™ for the firs

Image is here

A Rewind But Got to Move Forward

      Wow! It seems like it was just yesterday when I had come for counselling. Though, all I can feel now are mixed emotions. On one side, I am happy that this hectic semester has come to an end but on the other hand it makes me sad that one year in

Image is here

On the Redundancy of Workshop Outfits

In my opinion, of all the pointless, redundant practices we still cling to in these modern and civilised times, the one of wearing workshop outfits for laboratories is the worst, followed closely by the plague of writing record books. Oh it all star

Image is here

Biotechcellence 2016 - Venturing Beyond Boundaries

We are what we repeatedly do. Excellence therefore is not an art. It is a habit. These words from Aristotle were proven right once again by the sheer talent that was displayed in the various events held at this year’s Biotechcellence (BTX). The 22nd

Image is here

5 tips for exam preparation

This week I wrote my last assessment of my engineering college life. *self five* Over the past 4 years, I have written several assessments and exams. And after a point, everything begins to look the same to me. I have passed some, aced some (ok maybe

Image is here

Theri Review - Worth a Watch

After the disaster PULI, Ilayathalapathy Vijay has gone back to his old style of acting in commercial films, which he gave to good effect in Thuppakki and Kaththi in recent times. Everyone’s hope was that this one does not bite the dust, even though

Image is here

படிப்போம் பயணிப்போம்

பயணிப்பது பலருக்கும் பிடித்தமானவற்றுள் ஒன்று . பொழுதுபோக்கிற்காகப் பயணிப்பர் சிலர்; சுயமகிழ்ச்சிக்காகப்  பயணிப்பர் சிலர் ; மனஅமைதிக்காகப் பயணிப்பர் சிலர் ; சேருமிடம் தெரியாமலேயே பயணிப்பவர்கள் கூட இருக்கிறார்கள் . ஆனால் , இவர்களுக்கு  மத்தியில் , அத

Image is here

7 things you can relate to if you are a 7 pointer

7 point someones are found aplenty across the campus. There are some unique feelings and experiences that 7 pointers go through during their time in college. Here is a list of 7 things you can relate to if you are a 7 pointer.    1. When you are ch

Image is here

Kung Fu Panda 3 - Wooaah..Awesome

   Maybe a diehard fan of the Kung Fu Panda series isn’t the right person to write a review. But that’s not going to stop me from writing this one! Maybe I'm a crazy fan. Some may say outrageously so. But honestly, I will try to be as fair as my fan

Image is here

Civilisation 2016

Scientists study the world as it is. Engineers create the world that had never been. It is a widely regarded fact that discovery requires experimentation and a platform for exploration was exactly what was provided for the inquisitive and curious min

Image is here

சூரியநகரின் விடியல்

இக்கல்வியாண்டின் லியோ சங்கத்து இறுதி நிகழ்வான “விடியல்-16”, 27.03.16 அன்று நிகழ்ந்தது.இக்கட்டுரை வடிக்க புனைவுகளோ, புரியாத வார்த்தைகளோ தேவை இல்லை. உணர்ச்சிகளின் பதிவிற்கு உவமைகள் அவசியம் இல்லை. ஒரு நாளின் விடியல் அந்நாளைத் துவங்க உந்துதலாகத் திகழ்கிற

Image is here

Avidadham ‘16

Avidadham (meaning - the process of drug making), an International Conference on Recent Advances in Diagnosis and Treatment of Metabolic Disorders, catered to the young minds how metabolic disorders could be cured and showcased the recent technologic

Image is here

You Struck the Right Chord Thozha!

“10,000 rupees bet. They won’t be able to touch me,” Karthi told Nagarjuna. I looked at my mom and said “10 rupees bet. I won’t be able to sit through this movie.” My mom shushed me and continued watching intently. I hesitantly stared back at the scr

Image is here

Surang’16 – An excavation to excitement!

In a college where getting lost is so easy, even semesters just make us go dizzy. Carnival time is prevailing ubiquitously and every department wants to make sure their symposium is no less than the other and Surang’16 from the Department of Mining E

Image is here

It happened to me - Unexpected Showers

My whole world stopped as my eyes fell on that black hole. I was drenched in cold sweat and I felt my knees go weak. I frantically tried to run as far away as I could. But that image of that endless black hole was etched into my mind. I felt the bile

Image is here

91ST ALUMNI DAY- REMINISCENCE OVERLOADED

As College of Engineering Guindy stands just two months away from completing its 222 years, the Alumni Association, AACEG celebrated their 91st Alumni Day  on 20th of March at CEG. There can’t be a more befitting description of being the Alumni of th

Image is here

QUANTA-16 A REPORT

QUANTA, the National Level Technical Symposium of the Department of Materials Science of College of Engineering, Guindy was held from March 18th to March 20th, 2016. The inauguration commenced on 18th March at about 3:30 P.M in the Henry Maudslay

Image is here

Misty eyes, with a hint of dew...

Back in December, three months before, Remember you told me an age-old lore? A tale of Time, Oh, She’s a powerful mistress! You said, “Nothing’s constant, neither joy nor distress”   Today as I tread alone, misty eyes, with a hint of dew,

Image is here

ஓர் கவிஞன் பிறந்தான்

மனிதனின் தோற்றம் தாயின் கருவறையில், அவனுள் கவிஞனின் தோற்றம் -  தாய்மொழியின் கருவறையில். மனதில் எண்ணங்கள்  விதைத்த விதை, என்று வளருமோ,ஓர் கவிதை. சிறகுகளை விரிக்காமல் பறவைகள் பறப்பதில்லை , இதழை விரிக்காமல் மலர்களும் மணப்பதில்லை. இமைகளை விரிக்காமல் கன

Image is here

India vs Pakistan: As it happened

Though it was a weekend, the shopping malls, theatres and restaurants looked empty because it was the clash between the Asian cricketing giants India and Pakistan. The rain God made a short appearance and the game was reduced to 18 overs per side.

Image is here

Cul de SAP '16 Report

The inauguration of Cul de SAP, the culturals of SAP was held on the 17th of March at the courtyard of the architecture department. Usually, culturals make use of banners to brighten up the place. But SAP decided to stand out from the crowd. They use

Image is here

Things Students Hate - Deeya's Deductions #7

The topic of this article is so broad that it could practically include everything under the sun , that's exactly how many things students hate . People tend to find complaining an easier task to do than appreciating . While there are tons of things

Image is here

CEG, ACT & SAP: LOST & FOUND

LOST: 1) A long ladies' handmade clutch in prussian blue with golden polka dots and a button latch. Contains debit card, and hostel ID with name and contact details. Contact: 8300171103 FOUND: 1) A Sandisk Pendrive with a folder named PRABHU insi

Image is here

Movie Review: Pugazh

மெட்ராஸ் படத்தில் இருக்கும் சுவற்றுக்கு பதிலாக விளையாட்டு மைதானத்தை வைத்து, அதே திரைக்கதையில் கொஞ்சம் பட்டி டிங்கரி வேலை பார்த்து முடித்தால்.. அட! நம்ம ஜெய், சுரபி நடித்து, விவேக்-மெர்வின் இசையமைக்க, மணிமாறன் இயக்கத்தில் வெளிவந்திருக்கும்  ‘புகழ்’ பட

Image is here

Making WAVES in Anna University

Anna University was glowing bright, with lights and merriment galore. It was not just the graduation day which called for such a festive atmosphere. It was the 34th edition of WAVES, the National Inter-college technical fest conducted by the Society

Image is here

AACEG Endowment Award Winners

The following are the meritorious students who will be presented by the prestigious AACEG Endowment Awards. They are requested to be present during the 91st Alumni Day on 20th March to receive the award at 5 PM, Vivek Audi.

Image is here

Worth a watch in theater? Doubt it - kakapo!

With more than a few choices at hand, I decided to bank on Nalan and Vijay Sethupathi to catch a glimpse of their new flick Kadhalum Kadanthu Pogum(kakapo) and was I disappointed ? I am not sure yet. Kakapo is basically the official remake of a South

Image is here

The Alumni Column: Homecoming

When I started my job in July, a lot of my colleagues immediately took a few days or an extended weekend off to go to their respective colleges for their convocation. I knew Anna University would delay it, and like hundreds of other people, I thought

Image is here

Women'say

  Every year on March 8,social media is flooded with posts about the special qualities of women and praising them for who they are. However if this was the mindset throughout the year , the world would be  a safe haven for women devoid of any social

Image is here

Movie Review - London Has Fallen

A good action-thriller movie keeps you tense, engaged and excited. A great action-thriller does all that and still makes you feel anxious long after you’ve left the theater. ‘London has fallen’, the sequel of 'Olympus has fallen', is one of the

Image is here

BEAUTY OVERSHADOWED BY BEAUTIFUL VOICE - Happy Birthday Shreya Ghoshal :)

Can you think of a singer who is constantly evolving? A singer who sounds just as divine live as recorded? A singer whose humility has captured hearts and acquired respect? Prodigious, perfect, inimitable and legendary; a few of the words strongly af

Image is here

GEARING UP FOR UTSAV

The Leo Club of CEG unveiled their official logo for the Leo Utsav, their annual event done by the Leos for the non-Leo students in the campus. The launch took place in a closed ceremony at the Dean’s office and Dr. P. Narayanaswamy, Dean – CEG, unve

Image is here

Hiphop, Break and Jazz - Techofes Night 4

The much-anticipated Choreo Night of Techofes commenced on the last night of the cultural fest, on 6th March, by 7 pm. The dancers had the audience at the edge of their seats, with their mesmerizing performances. Starting with WCC to the acclaime

Image is here

கிறுக்கல்

உலகை மாற்றப் போகும் பொறியாளன் நீ! ரெளத்திரம் பழகிடு…தோழா! சரித்திரம் படைத்திடு…தோழா!   விழித்து கொண்டே கனவு காண். அதற்கு பெயர்தான் தன்னம்பிக்கை.   உன் சிறகுக்கு வானமே அடிமை, உன்னை நம்பினால் எவரெஸ்டும் எலிகுகையே!   தேர்வு தோல்விக்கு மன

Image is here

A Ninja-powered start-up dream

Would you give up an opportunity that offers immediate gratification and a satisfactory salary for a chance to experiment with new ideas at the cost of your time and energy but yields returns on the long run? Kartheeswaran Kandasamy, an alumnus of o

Image is here

Conclave - ‘Where the Inspiring meet the Inspired’

Conclave is the initiative taken by the students of the Rotaract club of CEG and ACT to invite inspirational speakers from around the world to enlighten the thoughts of the students of Anna University. It was launched on 13th April, 2013 after a succ

Image is here

Glitz, Glam & Gala - Techofes Night 3

The most awaited bash of the year, the Techofes Awards kicked off at the grounds of Anna University on 5th March, 2016 by 7 pm. VJ Diya and Rakshan of Vijay TV fame hosted the ceremony. The show ignited with a classical performance by dancers from th

Image is here

Melody, Beats and Bass - Techofes Night 2

Music was in the air during the evening of the second night of Techofes. The audience cheered at the top of their voices when Haricharan, Bennet and the Band arrived. Of course, being the voice of many popular hit melodies anyone would get excited se

Image is here

Techofes Day 0

The 69th edition of Techofes, South India's largest cultural fest commenced with a bang on 3rd March, 2016. The inauguration ceremony was held at 6:15 p.m at the Main Gallery amidst the enthusiastic crowd and the warm sunset adding a sparkle to the g

Image is here

GASOLINA '16: THE FIRST OF ITS KIND!

Unlike any other day, February 26th, 27th and 28th saw the campus of AC Tech swarming with fast paced feet and hustling stalls with huge banners in a vibrant turquoise blue on either side of the main building screaming out its pride to its every st

Image is here

FEMINISM AND BREAKING STEREOTYPES- AN EVENING WITH AAKRITI

Out of all the clubs recognized officially, there is something different about Aakriti. For starters, it’s the only club on campus entirely run by women for women. They also have a separate dance team, that recently performed at Ampa Skywalk to promo

Image is here

A-LIGUE 2K16 : A FOOTBALL OUTLET FOR 1ST AND 2ND YRS

The A-Ligue tournament is a football tournament held every year in Anna University, organized mainly by the third and fourth years with a little help from the second years. The A-Ligue takes place in every even semester and abides by all the offici

Image is here

Diffidence and Diligence?

Fierce #6               We would have all experienced this in class. Remember that time when your professor asked a trivial (yet tricky) question that most of us could have definitely attempted answering, yet, only that one outspoken girl

Image is here

k! 2016 GUEST LECTURES|WORKSHOPS|XCEED|K!ARNIVAL|​EVENTS

As Kurukshetra is fast approaching, we went to have a small chat with the various organizing teams. It was a mediocre noon with the sun shining on our faces when we walked towards our very own CTF to get a glimpse of the heroes in action and get some

Image is here

C Poem

‪#‎include<love.h> Love FUNCTION is CALLed in me-by you! Running around you like a LOOP- To NEST your heart in mine; A message FOR you; On this valentine;  DO Love - back! No SWITCH, no BREAK; Let love CONTINUE. Our love will be an ARRAY- W

Image is here

Lies Students Say (to Parents)

Deeya's Deductions #6 Many of us believe that there is no reason or need to lie to our parents, but even as we think that, sometimes we do say things more for the benefit of our parents’ peace of mind (and also keeping in mind that we don’t want to

Image is here

A Ligue - Intra college Football event

A-ligue is an intra college football tournament of Anna University.Totally 5 teams are participating in this tournament. They are,  1. Faking Phantoms 2. Net Busters 3. Dribbling Demons  4. Juggling Giants  5. Soccer Hooligans This tournament

Image is here

More of Nuts, Bolts & Wires

Robots are interesting because they exist as a tangible technology that one can really interact and study! Tracing Utilitarian Engineering, the Robotics Club of CEG together with CTF|CEG Tech Forum organized a workshop on the basics of automation ex

Image is here

நான் விரும்பும் விடுதி

ஆங்காங்கே கலைத்துப் போடப்பட்ட துணிகள்; மேசைகளில் சிதறிக் கிடக்கின்ற சில்லறைகள்; விடிய விடிய அணையாத விளக்குகள்; விடுதிக்கே உரிய தனித்துவமான குணநலன்கள் இவை. “காதலித்துப் பார்..இரவுகள் நீளும்..” என்று, என்றோ ஓர் கவிஞர் உரைத்தார். விடுதிக்கு வந்த பிற

Image is here

Internet’s Colour Pencils

Colour pencils were a bliss to everyone as toddlers. I found my eternal joy in filling my sketches with the colours of my choice, scribbling and doodling over existing pictures in magazines and newspapers to give a hilariously revamped look to the mo

Image is here

Getting Ready To Live Your Dreams

We all have always dreamt vividly of how we would live our lives- plush, sophisticated, probably with unending cash, all successful and independent and very satisfied with ourselves. But only a few know the key to travel to the path of success. To n

Image is here

Reading Between The Lines

The Guindy Times conducted a Guest Lecture on 30th Jan, 2016 which emphasized on the significance of media skills at the Ada Lovelace Auditorium. The session started at 5.00 p.m. to a packed hall, with the first speaker Ms. Subhashini Dinesh, former

Image is here

Walkthrough of AU Bazaar 2.0

Bazaar, the name that reverberates so well around the world due to the basic notion of everything available in a bazaar is relevant to an avid shopper and is pocket friendly. The name, first heard at Anna University in the previous year - AU Bazaar,

Image is here

Cognitive Innovations: A Step Further

  On the 30th January 2016, the Robotics Club of CEG conducted a mini-project exhibition for its members. The members of the robotics club on joining the club, in their first year are taught basics of electronics, robotics, mechanics and computer

Image is here

Royal Flush

A note from the player to the one that changed the game, forever. "Seeking the forbidden is a pleasure that can't be explained. The aura of mystery. The towering curiosity. Addictive charm. The thrill of chase. And of course the multi fold high of

Image is here

Rajini Murugan - Too less for 120! Too much of the same!

Sivakarthikeyan has been a household name ever since he started making us laugh our heads off in a reality show in a very famous channel. And man, he sure has grown a lot! I can honestly say that I had quite a laugh again watching his recent release

Image is here

The Real Heroes

The year 2015 has been significant for a number of reasons.  For the people of Chennai and parts of coastal Tamil Nadu, this year has been tragic. From homeless people to celebrities, people were rudely jostled out of their comfort zones and pushed i

Image is here

Nuts, Bolts and Wires

How would you feel, if I give you a hammer and ask you to keep on hitting something until I say so? You may ask, "Are you nuts?!" But wait! Let’s talk about nuts. Having crossed one-eighth of uni-life, the brown tags were exuberant about the first w

Image is here

NSS-CEG Unit 10's Blood Donation Camp

NSS Unit 10 of CEG held a blood donation camp on Tuesday, the 19th, at the Alumni Centre in association with Chennai Trekking Club. It went on for 6 hours with a steady flow of donors throughout. Candidates aged between 19-25 and weighing above 45 ki

Image is here

Holidays - A Sweet Retreat

The sole reason why we all stay sane during our hectic academic year is because of the short sweet treats which are synonymous to heaven. Yes, I’m talking about the holidays, be it just a three or four-day-weekend when festivals are around the corner

Image is here

What’s Next Rather Than What’s Up!

                 The Computer Society of Anna University (CSAU) conducted a career guidance program for the students of CEG and ACT campuses on Tuesday (12th January, 2015). The session, titled What’s Next, was held at Room No.110 of the Science and

Image is here

Photoshop Classes by Leo Club

Let’s admit it, there is always a pride in your voice when you tell someone that you know photoshop.   Your reputation just skyrockets and you get treated with a lot more respect than before the revelation. The reason behind this surprising change

Image is here

Why We Love Coffee:

Deeya’s Deductions #5 During the vacation, all I did was wake up late and while away precious time without much agenda, and that was all great, but now that we are back to our normal routine, I have come to realize that without consuming a dose of t

Image is here

Gastronomical Origins #2

  Food is typically known to be very specific to a region or religion in many parts of the world. This is even more relevant in a country like India of such diverse culture that it has also played a part in shaping the unique culinary delicacies t

Image is here

Social Initiatives by CEGians - 2015 Roundup

"The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others" - Mahatma Gandhi  Social work is a professional and academic discipline that seeks to improve the quality of life by enhancing the well-being of the people and aid those

Image is here

New Semester, New Set of Challenges!

Vacations are always a bliss, no matter how old we grow. The simple fact that you are set free to do anything you wish and no one will tell or question you on killing time, is happiness overloaded. Post-vacation is also equally fun when we get all ex

Image is here

SINGING FOR THE MOZART

Music has superpowers, it can make you sway and groove unconsciously, make you feel unfathomable emotions, or even just stun you for hours together. And if you are a living, breathing entity on this planet earth, I’m sure you’d agree that A R Rahman’

Image is here

Farewell to a Teacher

DEAR TEACHER, (A poem for my Physics staff and class advisor (I Batch), Dr.T.Lavanya madam, who is now in IITM as a Research Scientist) You’re not a teacher You’re a step ahead of that. You’re not my ma'am, You’re like a mom to me. The way you teach

Image is here

tRIP 2K15

tRIP  2            K         1         5       Did you know that all around the world only forty percent of new year resolutions are kept? So let this year’s new year resolution be to stick to our new year resolutions. But before we bid farewell

Image is here

Message for the New Year: Special year, this year.

I remember I once read a blog post long ago titled, ‘The days are long, but the decades short’. How true. Things are suddenly so different. After all the loud partying comes to an end, the air always seems heavy with thought. Talking about what is n

Image is here

The Year in Search

There is almost only 3 days now, to the close of 2015. For most people, this is a time for retrospection – looking back on the year for its best and worst moments. But we only ever do it for ourselves, that is, each person looks back on their own yea

Image is here

CEG Flood Relief and Rehabilitation

As a part of support to help those people who had been affected by the floods in the region of Surya Nagar and Chitra Nagar (Kotturpuram) to rehabilitate, kits containing household products were distributed to 500 families today at the new hostel b

Image is here

CREED - JUST ANOTHER AWESOME ROCKY FILM

Rocky films just never fail to impress audiences, and this is just the continuation of that, in spite of sequels being separated by large gaps. The film revolves around the story of the legend Apollo Creed’s son, Adonnis Creed (Michael B. Jordan) wh

Image is here

TN Rains: A Poem

When my desires to play in the puddle Have been transformed to not letting myself drown, When dreams of our long paper boat cruises Have now become a chosen alternative, When, the once soothing music of downpour, Now seem like a call of misery and wh

Image is here

Helping Hands

The Monsoon months of October and November have always been a great source of joy for Namma Chennaites.  But, as the old saying goes,  “Too much of anything is good for nothing.”   One sector of the population which wasn't as affected braved t

Image is here

Chennai’s Monsoon Diaries

It’s that time of the year when the rest of India enjoys a romantic weather while we, Chennaites, curse the skies and carry on with our routine lives. Surprisingly, this year the clouds had a different idea - granting our wishes. To cater to 4 millio

Image is here

Things We’re Doing This Extended Holidays (through puppy pictures)

Sleeping for insane number of double digit hours.                       Start checking out the stream of new memes when it starts raining.               Worry about how much you’re worrying about the exams that you kno

Image is here

11 Life Hacks for College & Hostel Students

 Deeya's Deductions# 4 1. Opening bananas...backwards: You know when you're struggling to peel off a banana but try as you may, it doesn't budge? Try opening it from the other side - from the opposite end towards the stem. Works without fail ! This

Image is here

Weird Ways in which Students Deal with Stress

The past few weeks have been nerve-wracking, with the exception of Diwali, of course. Here are some of the weird ways in which most of us deal with our stress. TYPE 1. Emotional Eaters             These people go “chomp chomp chomp” exerting all

Image is here

THOONGAVANAM - A 'NON KAMAL' KAMAL FILM

Kamal Hasan is an actor who throws a lot of surprises to the audience who go in to watch his films, most of them being pleasant ones.  But his latest venture ‘Thoongavanam’ is definitely not a film filled with lot of surprises. But the entire film as

Image is here

10 ENDRADHUKULLA – SEEMS TO BE GOOD, ONLY TO AN EXTENT…

          There is always a difference between an expert hanging a picture and Uncle Podger doing the same. The former usually comes out good while the latter, despite hardwork from the entire team, fails to impress. That’s how Lingusamy’s Paiyaa and

Image is here

Moving Around Chennai Through Movies

                  Movies are not just modes of entertainment; they are the media that convey cultural values, they are the communication chambers of ethnicity and tradition to the outer world. Chennai Express and 2 States may have had glimpses of Sou

Image is here

HAPPY BIRTHDAY and GOODBYE SEHWAG

On his day he can created wonders with bat. We all know about the love story he had with hitting the first ball for four. A big match player and a big run getter Virender Sehwag announced his retirement earlier this day. His decision was not a big

Image is here

Vedhalam Music Review

Every individual who was in his adolescence juncture in 2012 would associate his/her feelings of infatuation with a music album or the score in the film. By making every song stand out in ‘3’, Anirudh gathered limelight. We could call it a path-break

Image is here

Paris - The city of love and its Serendipity

The tales of Paris - the passionate love the city symbolises, the art, the history, have always made its way to our hearts and ears. Paris being so well told in its stories had made it to my to-do list a long time ago. With those high expectations an

Image is here

Book Review: Wasted in Engineering

"To them, I say, India being super-happy is more important than India being a super-power, and one of the many obstacles in achieving a happy India is our obsession with engineering education." -Prabhu Swaminathan, Wasted in Engineering: A Stor

Image is here

Cower in Fright of the Dumbness of this Puli

It takes courage and determination for one to sit through the entire movie Puli without covering their eyes and ears in vexation. I summed up my will and sat through the movie. In order to save you guys from going berserk, I am taking my time out to

Image is here

PREVIEW: INDIA VS SOUTH AFRICA 2ND T20I

After the batting fest at Dharamsala,we head to the Barabati Stadium in Cuttack for the second of the 3 T20 internationals, which also promises to be another run fest. Both teams, that have inexperienced bowlers at their disposal, just kept sweari

Image is here

Rotaract ACT Inauguration

  The Rotaract Club in our campus is involved in a multitude of activities aimed at making us better, more engaged citizens of our community, such as the education and career-counseling of the underprivileged, and organizing healthcare camps, to n

Image is here

A Sip of Experience

A poem on my daily routine in the coffee hut: Couldn't distinguish cappuccino, latte or espresso As they called it; and that's strong, light and black. All I knew is, mom's stuff is unnameable, Cause that's titrated with love. Coffee hut, dopes my

Image is here

Gastronomical Origins #1: Biriyani

Four years in Chennai and I have come to one conclusion. You kick a stone in this city it will hit some random stranger who will give you a lesson in Tamil swear words or it will hit a biriyani shop. This city’s eternal love for biriyani has always b

Image is here

For Those Who Manage To Pursue Their Dreams

“Just give it a try, regardless of the outcome,” is something many parents tell their children during the stressful phase of preparing for competitive examinations. However, there’s a reason why these exams are called ‘competitive’. As I get an oppor

Image is here

The Alumni Column: Becoming An Adult

Moving from college to work is a huge transition in life. Especially when you come to a new city, everything is a new experience. Everyone would have made friends in college, but you’ll start learning to use a new term, colleague, which fundamental

Image is here

Naan Paartha Manidhargal

  வழக்கம்போல் இன்றும் சற்று அசந்து தூங்கிவிட்டேன் ; எழுந்த போது தான் தெரிந்தது மணி 8 என்று. துரிதமாக குளித்து விட்டு வகுப்பிற்கு கிளம்பினேன்.  கால்கள் வேகமாய் நகர, மனதிற்குள்ளே நேற்றைய வகுப்பின் பாடங்களை மெதுவாக அசைப்போட்டுக் கொண்டிருந்தேன்.  அதில

Image is here

ROAD RAGE

                      It was a sultry mid-evening, and it seemed as though rain was about to begin, right on schedule. I had just started out from college on my scooter, all set to manage the feat of reaching before the downpour. I had d

Image is here

Enthusiasm overloaded – Two important events, one significant day!

26th August 2015 was a normal day to common people but to everyone with the Anna University tag, it was a long awaited day, especially for the newly tagged ones. The college was completely in a festive mood and everyone was waiting for the clock to s

Image is here

The Time Target

  “By failing to prepare, you are preparing to fail”, said Benjamin Franklin. Time management is the need of the hour but people are too busy complaining about the shortness of time, they make the worst of it! The students of EEE department attended

Image is here

PREVIEW: INDIA VS SRI LANKA 3RD TEST

Sanga, in his farewell speech, congratulated Angelo Mathews on having a good team and shouldered the responsibilities on the latter to take the team forward. Mathews, ironically is now in a recovery phase after the traumatizing 278-run defeat at t

Image is here

SEEE Inauguration

Commenced with the singing of Tamizh Thai Vazhthu the Society of Electrical & Electronics Engineers was inaugurated on Tuesday, 18th of August in the Alumni Association Hall. HOD, DEEE  Dr. P. Vanaja delivered the welcome address followed by the lig

Image is here

Deeya's Deductions: Stuff Nobody Says In College

Deeya's Deductions # 3 STUFF NOBODY SAYS : College Version Recently, I came across a lot of my friends throwing sarcastic remarks at me about college and how truly "amazing" college life is. No matter which department or college you are in, these a

Image is here

The Story Of....

I was a pushy , naughty guy when I was young; My childhood was awesome as my pals always like to cling; My parents always taught me to be independent and an allurist; The next day occurred a vast twist; We entered the market as a family And returne

Image is here

Why You Should Invest Early

Nowadays as students we receive lots of advice. It’s more or less the same. Study well, get a good job, and save money for the future; but it’s important to not just save, but to invest also. Saving money won’t make you rich, but it will be there whe

Image is here

SOWING THE SEEDS OF OUR TRADITION

One of the visions of the Late Dr. APJ Abdul Kalam was to shift our agricultural pattern and farming practices to the conventional basis. And fittingly on the Independence Day, College of Engineering Guindy sowed the seeds of green farming – a fittin

Image is here

LEFT OR RIGHT?

I may be left-handed but I am always right  is one of the many lines you might hear from a lefty. August 13th is celebrated as International Left hander’s day. It was observed first in 1976, it was meant to celebrate their uniqueness and promote awar

Image is here

Quizzers Anonymous – A new venture

             With a hall not so full, we wonder if this club has created enough buzz, at the sametime stressing on the necessity of this club to kindle the quizzer in you. With Dr. Sumanth C. Raman as guest of honour, it was a pleasure to mention hi

Image is here

A-team fixtures: worth watching after all

When I got the news of a tri-series between India A, South Africa A, and Australia A to be held in M.A.Chidambaram Stadium in Chennai, almost 90% of us would have taken it lightly by saying,” this is after all a junior team game, who would even wit

Image is here

It’s more than a job and the red beacon

  A hall jam-packed with Engineering students staying back after a day’s worth of taxing classes, patiently waiting through an hours' delay. On a Friday evening. A scene you wouldn't generally witness on campus. On 24/07/2015 Leo Club of CEG in ass

Image is here

Double trouble or twice as nice ?

Close to leading the life of Tia and Tamera Mowry (notable for starring in the television movie Twitches ) are Jayapradha(JP) and Jayasruthi(JS), CS Graduates [2015] from College of Engineering, Guindy who now work in PayPal. The Chennaite sisters sh

Image is here

Champions Halted at Home

CHELSEA VS SWANSEA CITY REVIEW You never expect a team to start well, leave alone Chelsea, after having a winless pre-season. And it turned out to be the same for the neutrals, after failing to start their season with a home win against Swansea, in

Image is here

Twintastic / ctrl+c; ctrl+v

No! You are not seeing double in Twinsburg, Ohio. Holding the Guinness Book of World Records for the “Largest Annual Gathering of Twins in the World” Twins Days is a festival for twins (and other multiples) which takes place on the first full weekend

Image is here

Poem on College Life

  Stepping into a new life where  One faces oneself   Some consider everything a race and chase after them all, While others find it difficult to even tie their shoe lace.   Many here care for you, but you care for a select few   Lots of leisur

Image is here

You Reap What You Sow

On 23.07.2015, the Centre for Entrepreneurship Development (CED) in association with the Green Brigade Eco Club of CEG had invited S. Sundar Rajan for an awareness lecture on Organic Farming. Dr. E. Natarajan, Faculty Advisor for Green Brigade prese

Image is here

Dream On, My Friend

                                                                                                                                                         Almost all of us were born afraid to dare; And all we did at the heavens – was to stare. In our

Image is here

The Placement Parables - Shyam Sunder

If you’re a final year student, then the placement madness has already started. You must have already got topics to freshen up on for the mock tests – and very soon, the actual placement tests will begin. One of the best ways to go about this is to t

Image is here

Shangri-La Exists? or is it just Bhutan!

Travel Column #1 Every place has its own story. Being one of those who's very fond of travel, I, however never developed the habit of reading about a place before going there. To me knowing destroys the beauty of perception. I also believe the less

Image is here

CRY ME A RIVER

Fierce #4: The prejudice against crying out loud, especially for men and much more… Tears. The only thing after blood and flesh, which we are essentially required to be smothered in, when we arrive into this world. Something so miraculous, that a

Image is here

Types of Roommates

Deeya's Deductions # 2 As hostellers will agree, the kind of roommate (s) that a person gets is solely dependent on luck (good or bad) but one certain good thing that comes out of having them is their companionship. Living in such close quarters wit

Image is here

TNEA 2015

   I still remember the day I spent in the campus of this esteemed university a year ago, looking at the students wearing the prestigious tag and rushing to attend their class. The picture still remains fresh in my mind. However, as the famous saying

Image is here

14 Movies which changed my perspective on the world

Movies are an integral part of our lifestyle, and mould us in different ways. We imitate our favourite characters’ body language, speech, beard, hairstyle and much more - be it good or bad. Furthermore, they have shaped our thoughts and habits - our

Image is here

Boundless - A tribute to all fathers!

Just as a mother's love is evident and undeniable, a father's love is intense and subdued. If permanence is the essence of mother's love, transience is the beauty of father's love. Yet a father's love is always underrated.  A father grows with the

Image is here

The Score Dilemma

You see that your results have been published. You nervously type out your register number and password. Your hands are shaking. You will it to calm down. You check your results. What I’ve noticed is that the days (or months after) nobody is happy,

Image is here

Jurassic World - The dream comes true

“Place your bets before the movie starts – T Rex or Indominus Rex?” Released in Flat (35mm,not full screen size) projection in 3D, an attempt to hide the mistakes in graphics and to reduce the exorbitant cost proves alluring in terms of clarity. Re

Image is here

Interview With The GATE Conqueror

  Meet A. Balasubramanian (aka Bala), a 2015-batch EEE alumnus of our college, who stood out with an astounding all-India rank of 7 in GATE 2015 - an exam which only 15% of takers manage to even get a rank in - as he talks about his aims, study meth

Image is here

The Maggi Wars

    The campus is in a state of chaos. Students and faculty have come together to riot against the latest outrage. It’s the end of a long-drawn-out war between students and the staff. Broken hearts, tortured souls, skyrocketing stress levels and, a

Image is here

Internship Advice

  With many of us interning this summer, here are some tips that could help you get through yours with flying colours:   When in doubt regarding your project, ask the senior employees, your short-term bosses or even recently joined Graduate Tr

Image is here

The Grad School Diaries #1 - Nathanael Koilpillai

  Meet Nathanael Koilpillai, an ECE alumnus from the Class of 2014, College of Engineering, Guindy, Anna University. With numerous admits in hand and a full-scholarship from KTH Sweden, he's currently pursuing his Masters at Clemson Univers

Image is here

Anna University Sports Round Up 2014-15

Anna University boasts of being one of the premier institutes in the country when it comes to academics. But it also has a rich sporting culture. In the words of the Registrar, Prof.Dr.S.Ganesan, "Sports do not build character but they reveal it. To

Image is here

Wage gap: Myth or Misery ?

Fierce #3   The topic of ‘Gender pay gap’ has been up for discussion for quite some time. While statistics provide a substantial base stating that women only make 78% of what a man does, there are several who may argue or even refute that. At a g

Image is here

A LOT MORE THAN ‘JUST’ TRAVEL!

Let me break your bubble right at the beginning. I drive to college.  So, if you’re looking for stories involving large groups of people being affected by inertia, or think I’m contributing to pollution/global warming/not being economical, you prob

Image is here

MATCH PREVIEW: CHENNAI SUPER KINGS VS MUMBAI INDIANS

IPL playoffs, the most anticipated part of the event around the globe, and it gets underway today when Mumbai Indians lock horns with the Chennai Super Kings at the Wankhede Stadium in Mumbai.Whenever these 2 teams meet-up, on paper, it looks like

Image is here

Movie Review - Mad Max

Director: George Miller Cast: Charlize Theron, Tom Hardy Rating: 4.8/5 The story is set in post-apocalyptic Australia years after the death of “Mad” Max Rockatansky (Tom Hardy). The land is ruled by Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne), a heartless lea

Image is here

PURAMBOKKU – THE MOVIE OF MINDSETS…

Warning : Spoiler Alert !              S. P. Jhananathan of Peraanmai fame returns with his trademark communist and capitalist concepts in ‘Purambokku Engira Podhuvudaimai’, starring the triumvirate Arya, Shyam and Vijay Sethupathi in the lead. How

Image is here

What She Means

I remember the day I lost an internship for being stumped by the question, “Where did your mother do her schooling and undergraduation from ?” That was when I realised most of us stride ahead in life, while missing out on the corresponding details of

Image is here

MATCH PREVIEW: CHENNAI SUPER KINGS VS RAJASTHAN ROYALS

Whenever these 2 teams play, irrespective of whatever controversies that have surrounded them, CSK fans will never feel reprieved even when they beat the Rajasthan blues; the reason being the IPL Final in the inaugural edition where Shane Warne’s men

Image is here

Double-check your lunch bags. Always.

 It was a gloomy Tuesday morning. I had got up late, with exactly 35 minutes in hand to get completely ready and reach school. Considering the fact that my house was six kilometers away from school, it was no mean feat. I hurried everyone in the pr

Image is here

HOW TO BE SECOND YEARS: FOR DUMMIES

From that friendly lab assistant to those scary seniors, everyone has been telling you how things are going to change from the next semester onwards and how you’ll have to make sacrifices and be different. But no one ever tells you what that change i

Image is here

TRIBUTE TO THE LEGEND – SUJATHA

               There are certain writers who cannot be categorized into any particular genre. One of those distinctive, elite personalities in the Tamil literary world, is Sujatha. Born as Rangarajan, this prodigy with futuristic concepts in writin

Image is here

It Happened to me: The Woodlands Episode

  One Saturday morning, I went swimming with my sports team for rehab and water based workouts at Woodlands hotel on Radhakrishnan Salai. It was a fun session, playing in water has always been a fun thing to do for me. It started at 10:30 am, and to

Image is here

For The Love of Poems: Celebrating The Poetry Month of April

​ April is celebrated as National Poetry Month by the Academy of American Poets, but a form of expression as universal as poetry needn’t  be limited to nationality. Intended to be a form of appreciation of poems and poets all over the world, ever

Image is here

Graduation Goggles : The CEG Ride

Last day of class, last day of studying, last exam, last trip, last juice in the canteen, last breath of air at God knows where. The finality of all these declarations makes the whole ordeal of graduation so morbid. I get it, college life is truly an

Image is here

The Rotaract Club of CEG Seeks to Redefine Humanity

The Rotaract Club of CEG wrapped up the events of the 2014-2015 year with the annual visit of the District Rotaract Representative (DRR), Rtr. PP. PHF Arjun Raja, to our college premises on the 11th of April. The event kicked off with the collaring o

Image is here

The Cost of Freedom

     For decades now, we've been putting up with over-priced, sub-standard service from Indian telecom carriers. We've gone along with their every scheme and we've changed the way we use technology every step along the way. But the irony of it all

Image is here

The Mornings are Dull Once More

This morning, students walking into the college campus and heading to class knew something was odd. Although most had trouble putting a finger on it, for others it was down right obvious. The semester of symposiums was coming to an end and that meant

Image is here

MAKING POSSIBILITIES SINCE ‘70s

A cheerfully upbeat person, Krishnakumar Natarajan, fondly called ‘KK’, is a MechE alumnus of the 1979 CEG batch. A 35-year-veteran of the IT industry, he has played several key roles in the growth of Wipro, India’s largest IT services firm. He is,

Image is here

Dragon Blade-Ultimate Bluntness

Dragon Blade? What movie is this? When did it release?  I had the same questions in mind too. After coming to know that it was a Jackie Chan starrer, I decided to give it a go. So there may arise another question in your minds. Why Dragon Blade and

Image is here

Komban- A Vintage Rural Drama

     Karthi starrer Komban arrives amidst great media hype generated due to protests about communal violence in certain parts of the state. The film starts off with a typical panchayat scene where two heavyweights clash off for the post of Head of th

Image is here

Not Just A Canteen ... Adhukum Mela

Four years almost coming to an end and I see all the places around me - the iconic red building, gurunath stores, the ground, the computer science department, places that I will never forget in all my years to come. If I were to talk about the memori

Image is here

Sangarsh 2015 : A Concert for a Cause

For those ardent fans of music and 'masti', March 20th 2015 would have been a day to cherish. Sangarsh, the annual concert hosted by the Rotaract Club of CEG has been providing support to beneficiaries by organizing music concerts to raise funds sinc

Image is here

Student aces exam thanks to canteen breakfast

                      In one of the most extraordinary events that has ever happened on campus, today a 3rd year student (who wishes not to disclose his identity for the moment) claimed that he aced his “Computer Graphics” assessment tha

Image is here

10 Reasons Why Being A Day Scholar Is Awesome

I'm pretty sure it is every students dream to experience the hostel life. Late night gossip sessions with my "roomie" and living the independent life was all I could dream of since forever. So when I found myself lying on the cold bed of our newly fu

Image is here

Perks of Being a Hosteller

Deeya's Deductions # 1 Honestly, I would have loved to be a day scholar. Coming back home and relaxing with my feet up on the sofa, with the A.C. switched on. Hmm! What a life. But since life has pushed me through the hostel gates and I haven't regr

Image is here

Fake Medical Certificates Available to all Students and Professors

                        With a crucial semifinal stage match going on in Australia, patriotism in the country is reaching the highest level. Students and teachers alike are being swept up by the World Cup fever. Despite whatever classes

Image is here

Tagged

For centuries of having lived in a patriarchal society, we sometimes disregard or fail to see how ‘gender equality’ is at the crux of several social issues, acting as an instigator in affecting a larger scheme of humanitarian concerns. One such cruci

Image is here

Thoorigai - Integrating The Needy With Nourishers

Service manifests itself in several forms other than monetary help. This was evident in the launch of the official website of Thoorigai – Making Life Colourful, an initiative to integrate all the orphanages and old age homes in and around Chennai, o

Image is here

AUPD'15 Has Arrived

The spirit of debating is to talk about issues that need to be discussed; to question the status quo and bring an array of viewpoints to the table. Parliamentary Debates, being one of the most popular forms of debate, seek to offer out-of-the-box tak

Image is here

An Ode To A Mother

As I look into my mother’s withered eyes, I see pain. More than physical pain, it is the agony borne out of the fact that she has been reduced to a shadow of her once vibrant self. My mother met with a car accident in the recent past which rendered h

Image is here

Arunachalam Muruganantham - ‘The Menstrual Man’

In a society that is filled with stigma, myths and taboo especially around topics that concern women, Mr. A. Muruganantham has not only fought against the tide of social oppression but invented a product that helps improve women health and enables th

Image is here

THE GOD

It is the worst day of my life. This is the only thing everyone in my age group wishes  wouldn’t happen.  Nothing was fine since this dawn. I woke late, missed the bus and the worst of the lot was this: I failed in the Math model test.  What would be

Image is here

Women of Honour

I remember a time when my own grandmother offered my brother more food than me saying “boys need more strength than girls”. This may seem like a petty issue but still, don’t you think these serve as root causes for the mistakes we make later. The pro

Image is here

Selfie Fever

                While the Ebola epidemic has robbed the world of millions of lives and has been raging in South Africa, experts have recently uncovered a new disease-one that has the potential of making Ebola seem like the common cold. Yes, you guess

Image is here

Kaaki Sattai : Review

Cast: Sivakarthikeyan,Sridivya,Imman annachi,Yaog japee Director: Durai Senthilkumar Genre: Cop Drama Storyline: An honest cop discovers a case which may change his life forever.      When I stumbled upon the first look of the movie a year back,

Image is here

Unravelling The Code at Abacus'15

Abacus 2015, the international technical symposium of the Department of Computer Science and Engineering, was held for three days, from 20th to 22nd February, 2015. The symposium was inaugurated by Mr. Selvam Velmurugan, CTO of APAC, Groupon. Spa

Image is here

Leo Club - Beyond UPSC

What distinguishes selflessness from selfishness is the perspective of seeing it in the first or second person point of view. Service have always formed the blood and veins of CEG and the Leo Club of CEG is one of the many testimonies to this. With

Image is here

A Japanese Adventure 2

Centre for International Affairs in association with the Department of English provides a one year Japanese course to UG and PG students of CEG/MIT/ACT/SAP. Classes are arranged thrice a week for two hours, with a routine assessment pattern ending

Image is here

The Library Speaks

Established in 1978, I have been a permanent fixture in an ever changing landscape of the university. Nestled amongst the trees on the eastern side of the campus, I am perhaps one of the most important buildings on campus. Who am I? Yeah, you guess

Image is here

In The Era of Innovation

                  There is a difference between invention and innovation - the former refers to create something that has never before been created and the latter, innovation, aims to enhance an idea or an entity, to refine it to an extent

Image is here

Anegan

After being blown away by Dhanush’s movies in the recent past, Anegan comes across as quite a blow. The movie which is supposed to be classified under the ‘romance’ genre, is a confusing screen play of the same characters in 4 different time zones ac

Image is here

Blast from the Past

Mrs.Sharada and Mrs.Kamala are one of the first few female graduates from CEG belonging to the Telecommunications batch of 1953. Aged over 80, the two engineers were more than enthusiastic to sit down with a couple of us for a chat filled with witty

Image is here

T Diaries: The Rockofes Night

Usually Friday the 13th would be the time to crawl up in bed and pray nothing weird happens after all the stories that we have heard. That was however not the case this year. The much awaited Rockofes happened that night nulling all the effects and m

Image is here

Techofes Diaries: The Adventure Experience

Last year while Ram was at IIT Bombay’s annual cultural fest - Mood Indigo, he enjoyed playing paintball and thought, “Wouldn’t it be totally awesome if we could play this in college?” And “Wouldn’t it be even more awesome if we had a bunch of such s

Image is here

Dhanush + Amitabh = SHAMITABH

Shamithabh is a rather unusual plot that draws parallels with reality. The story is about a rather scrawny, talented, and mute boy that adopts the hypnotic baritone of a drunk scumbag to become Bollywood's best actor. Silent Danish (Dhanush) and Am

Image is here

Techofes Diaries - A Day at SAAS Office

As I stepped into the SAAS office located at the ground floor of Maths dept, there were just a couple of chairs, laptops apart from a serious looking Core team discussion. The office, I must say, is plain and simple with a drawing board, bright lig

Image is here

The Internet got Greener with the Green Brigade Website

The launch of Green Brigade website http://www.greenbrigadeceg.in/ took place on 3rd February 2015 at 5:30 p.m at the Tag Audi, in CEG campus. It was launched by the honourable Chief Guest, Dr. M.B. Nirmal, Founder and Chairman, Exnora. The relatio

Image is here

Ready Steady Arrear

When I was a kid, the word ‘Arrear’ was synonymous to terror. Basically it was derived from those movies involving youth comedy and the way family members spoke of seniors in our bloodline getting arrears in the past and how disgraceful an act that w

Image is here

BABY : An Extremely Well made Action Thriller

Neeraj Pandey is a highly talented director who gave us 2 excellent movies ‘A Wednesday’ and ‘Special 26’. He teams up yet again with Akshay Kumar, who is known for dishing out dumb masala entertainers one after the other for ‘BABY’ PLOT:- The Indi

Image is here

K! - The Inside Story - Workshops Team

The world is transforming into a technology driven one and keeping ourselves updated is extremely important. The Workshops team ensures that this technology reaches the students. A twenty minute talk with workshops K!ore  Sai Pranay, Keerthana, Lak

Image is here

K! - The Inside Story - QMS Team

Kurukshetra is retained in the peak due to its quality and this is ensured by the QMS team of CEG Tech Forum. We meet Hariharan and Venkatesh, the QMS K!ores for an interview, taking them away from all tension. How do you contribute to QMS? Few o

Image is here

K! - The Inside Story - Guest Lectures Team

                      A little away from all the tension and activity of CTF, we meet Saravan Krishna and Sripradha, the GL K!ores, at the alumni centre for an interview. This year, the Guest Lectures team has taken a leap in adding glor

Image is here

Startup Weekend at Kurukshetra'15

  Entrepreneur is just French for ‘Has ideas, does them’. Startup weekend is a platform for active and aspiring entrepreneurs, innovators and enthusiasts to showcase and channelize their ideas. The event provides an opportunity to pitch ideas an

Image is here

K! - Logistics Team - The Inside Story

The logistics team of Kurukshetra'15 is led by Sritharan from M.Sc IT, Humzaa from Geo Informatics, Surenth vignesh from M.Sc IT and Kamachi Srikanth from Industrial Engineering. Following, is an interview with the well co ordinated (they even wore

Image is here

Excessive use of the Phrase “Adhukum Mela” Forecasted in Coming Weeks

Any festival is of course accompanied by big budget and much anticipated movies. This Pongal was no different, as we all found ourselves scrambling for tickets to sold out shows of the latest Shankar film, “I”. And naturally, like any self-respecting

Image is here

PK: Must watch

I’m sure you have heard a lot of rave reviews for the new Aamir Khan movie, and I am here only to add to the reasons why this movie is a must watch. Aamir Khan plays an alien in the movie, but really, the whole ET angle is a mere plot device. It’s o

Image is here

Students Report Extreme Sluggishness after Extended Pongal Holidays

 Pongal, which this year fell right in the middle of the week, allowed students who didn’t mind taking two days off (almost everyone), an extended vacation! As a result, many ended up with more number of days off than the usual semester break! While

Image is here

5 Things We Wish Hadn't Happened

                                                                          What is the kick in just publishing the best things that our College has come across in 2K14? Let go of the nice things that happened in our campus last year. Moving on to the

Image is here

K! - The Inside Story - Hospitality Team

Vinitha of Biomedical, Divya of CSE,Kathiresh of Mechanical and Sai Kumar of Biomedical form the core of the Hospitality team of this year’s Kurukshetra. One can easily observe how genial and enthusiastic this gang is just by spending a few minutes

Image is here

Students React to Recent Terrorism

  The news over the past few weeks have been riddled with vile acts of violence and terrorism. We witnessed the shootings at Lindt Café, in Sydney, Australia, the horrifying massacre in Peshawar where more than a 100 students were killed in their sc

Image is here

Five Notable Figures Who Visited The Campus in 2014

G.Nammalvar - Organic Farmer We are in a era where the basic occupation of mankind- agriculture is looked down upon. In this tough time, we had in us a Pole star of Hope- organic farmer- G.Nammalvar. He graduated in BSc agriculture degree from Ann

Image is here

Five New Places On Campus in 2014

                              Knowledge Park You cannot just miss this (can I say the only?) attractive building in CEG. Clad in glass panels, its towering structure catches the eye of every passerby. It is home to the sophomores an

Image is here

Dhoni’s Sudden Retirement gets Extreme Reactions

  A number of mourners were seen at an impromptu candle light vigil at Kotturpuram yesterday evening in honour of now former test Captain MS Dhoni. Tears were shed and many spoke of and remembered his greatest achievements on the field. “He was tr

Image is here

Lack of Manchow flavored cup noodles sparks outrage among students

The newest brand of cup noodles to hit the shelves of The Coffee Shop and Gurunath Stores is Nissin Cup Noodles. With an array of flavors including Masala, Italian, Manchow and Chicken, students are in love with this brand of noodles, particularly

Image is here

Resonance - The Intra College ECE Symposium

                    What was expected to be just another symposium in the ECE department, turned out to be a great and an exciting day for not just ECE students but other department students as well. This year, cited by teachers, as well

Image is here

5 things you should try out in college this week

1. Chill in the Maggi station The Maggi station which recently opened in the Knowledge park building is fast becoming one of the best spots to hangout in the campus. They have so many goodies to offer. Their menu includes cold coffee, hot chocola

Image is here

Quiz : See If You Have A Brain

The Guindy Times presents "See If You Have A Brain" - a weekly quiz to remind to test your wits.   SIYHAB - #1 1. _________ is a catchy piece of music that continually repeats through a person's mind after it is no longer playing. Phrases used to de

Image is here

Techofes + is here

WHAT IS TECHOFES PLUS ALL ABOUT?               The 67th edition of Techofes, which is about to happen from February 11-14, 2015 has been amended to include a new brainchild, to be called "Techofes +". The plus initiative aims to reach out t

Image is here

The Hunger Games: Mockingjay Part 1 Review

The third installment of the Hunger Games series hit the screens on Friday (Nov 28th), and to sum up the movie in a word: disappointing. The story picks up immediately where the second part (Hunger Games Catching Fire) left. The Quarter Quell Games h

Image is here

Poojai - Movie Review

                                              Kathi hype is over, so what next? Well,  Poojai can be worth a one time watch. With a totally cliched story outline of director Hari's style, you can only sit back and expect eith

Image is here

HAPPY NEW YEAR : You either laugh with it or laugh at it.

  Shah Rukh Khan and Farah Khan, the Duo who gave us mega blockbusters like “Main Hoon Na” and “Om Shanti Om” are back to give us the most anticipated movie of the year “Happy New Year”. PLOT:- With a motive to avenge the humiliation faced by hi

Image is here

A Peak into Poojai

Kaththi tickets are sold out, so what next? Well,  Poojai can be worth a one time watch. With a totally cliched story outline of director Hari's style, you can only sit back and expect either Yuvan's music or Shruthi's Tamil to impress you, which

Image is here

Kaththi Movie Review : Theme Overshadows Everything Else

The much anticipated Vijay-Samantha starrer Katthi hit the screens on Diwali Wednesday amid much confusion over its release. Grossing more than 12.5 crores within the first 2 days, and rave reviews, here is a look at exactly what Katthi has to offer.

Image is here

Book Review: Half Girlfriend by Chetan Bhagat

So I finally got around to reading Chetan's latest - courtesy my roommate - and I can't say that I started with high hopes. There was no way it was going to be a literary masterpiece and I was happy that it provided any intellectual activity at all.

Image is here

Diverging Roads - Which one to take?

Proper guidance at the right time is essential for the growth of any individual. This is exactly why the Students Quality Club conducts the annual event Pathfinder. Pathfinder’ 14 was a 3-day Career Guidance program organised, chiefly, for the 1

Image is here

Placement Tales

There are many do’s and don’ts when it comes to placements. Advice is like confetti, people always have something to say about what you should be doing. After all those life changing talks, you are confused not knowing what do when! No one knows yo

Image is here

Juggling AU & AIESEC

Between one and infinity there are infinite numbers. Between one day and the next there are infinite moments. The fault in our stars author wasn’t the only one who believed in that. Priyadarshini Sivakumar, a 4th year Manufacturing department stude

Image is here

Nineties Kid Would Agree On This

                           Our World is coming to an end. I know you guys aren’t going to agree with me on this. But this is the hard core truth. I’m not talking about the physical world, but the world we used to live in where kids used to stare a

Image is here

Youth to Business Mini at CEG

                        What the mind can conceive and believe, it can achieve The EDC-CEG in association with AIESEC in Chennai organized a session “The Youth to Business mini” [y2b mini] on 30 september 2014 at 3pm in the Henry Mau

Image is here

Pre Placement Offers: Job Won Over

PPO. It stands for Pre-Placement Offer. It is what it sounds like. You get a placement in a company. Ok now seriously what in the world are PPOs? We ask this question to Surendhar(4th year, CSE) and he gives me the layman's definition. When you are

Image is here

Chennai Runners: A Bond that 'Runs' Across Four Decades

Meet Mr. Ram, Mr.  Kumaravel, Mr. Ashok, Mr. Mani and Mr. Gopinath. The average age of these five people is about 50. But don't let that fool you. Spending an hour with them made me feel like I was a lazy old man in my 90's. Passionate, enthusiastic,

Image is here

Campus Navarathri Celebrations

Lights! Music! And Dance! Sounds like celebrations to me. Yes, it is indeed celebration time as the entire city is busy celebrating Navarathri. And so is our college. I do know many of us are unaware of this special thing that is taking place. The

Image is here

Of Dreams, Expectations and Aspirations - Tete-a-Tete with V. P. Gautham

                  The Guindy Times catches up with V.P.Gautham, from the 2012 batch, who recently cleared the Civil Services Examination with an exceptional rank of 138. Having been President of the SAAS during his final year, he talks to

Image is here

Student groups in college

Category 1: The nerd society of Anna University A typical student of this group would have got a cut-off anywhere between 199.25-200, would aim to get a very high GPA in his first semester (read 9.5+) and try to maintain it as he/she gains his/her

Image is here

Little big confusions

                “I’m confused!”- isn’t that a familiar phrase that you repeat often? Well, every teenager suffers from confusions big or small, starting from what to wear to college to selecting which is the best career option. With a wide

Image is here

Musings of an Amateur Philosopher - #1 The CGPA mechanism

 After spending the last two years under continuous scrutiny, cracking all possible critical questions in the board exams, scoring very high marks,cutoffs, getting the crème de la crème tag, you have finally landed at the dream campus of TNEA aspir

Image is here

To anyone who says blackholes don't exist: Think Again!

  You need not read the work of Stephen Hawking to realise that blackholes indeed exist. I have the strongest, one-word proof: YouTube, popularly known as ‘that site that destroys all your ideas of being productive’. Every time I go onto YouTube

Image is here

Basket Ball Zonals

                    On Friday the August 22nd, 6 teams including CEG assembled in SMIT (Sri Muthukumaran Institute of Technology) college for the inter college basketball tournament. A series of matches was held from around 10 in the morn

Image is here

Perspective

I awake from clouds of confusion Responsibilities and regrets profuse My mind’s stuffed with tension That could light up my short fuse. The endless need to keep moving on And catch the express train As if I were some kind of pawn Whose life’s

Image is here

A MOVIE CALLED ‘LIFE’

Have you ever dreamt of living the ‘REEL’ LIFE?   Fantasy: Is it raining? Let’s dance in the middle of the street, everybody! Reality: I crossed the road and I survived. Fantasy: Have I found ‘The One’? <Cue SRK song and slow motion> Reality: T

Image is here

Independence Day 2014

                         We at Anna University, celebrated our Independence Day – bursting with patriotism, filled with Pride. Firstly, the Vice-Chancellor honoured our very own statue of Perarignar Anna with garlands and roses, in the presence of t

Image is here

Attention Freshers

                The days of hectic homework, cycle tests (rather pressure tests), assignments and most importantly, the boring school uniform have all come to an end. A new journey, the one which you have fantasized as a result of manipulat

Image is here

Left - Handed But Right!

Only about 10% of the people in the world are left-handers and it is clear that they are a serious minority. Though lefties have always endured a copious amount of prejudice (especially in India), lefties these days are indeed proud of their unusua

Image is here

Chennai Chancey Illa!

  No Chennaite can ever deny their love for the Marina, The hometown for AR Rahman to squash star Joshna! Filter coffee whose aroma remains afresh in every Chennaite's nose, Or Rajini's first day first shows!!   Chennai boasts of a rich co

Image is here

Freshers 2k14 - ACT and SAP

The Freshers Day Ceremony conducted for the students of ACT and SAP on 18th August doubled up as the inauguration of the SAAS teams of each college, and as the investiture of its office bearers for the year 2014-2015. The event was so anticipated tha

Image is here

Flipper Fest'14 - A marine biodiversity conservation awareness mela

Tree Foundation is an organisation founded in 2002 with a primary mission of protecting fragile marine eco-system and the marine turtle popultion by developing education programs outlining the land-ocean connection. Environment education being the

Image is here

GD - 101

After placements the next most frequently heard word in college is this big boy! Group Discussion is a handy tool for interviewers to fish out the bold and bright. Fret not, cracking the code – GD is here! Don’t treat it as another one of those lis

Image is here

You know you are in final year when ...

Your classmates, who used to discuss the latest movie releases and football matches, now discuss placement questions and interview experiences of seniors they know.             Almost everybody around you is either memorizing English words

Image is here

Freshers' Day at CEG

With only a week into college, the freshers couldn’t have asked for a better welcome. The first event of the year, the freshers'day, organized by the Students Association and Arts Society (SAAS) of CEG was a trailer on what to expect in the forthcomi

Image is here

Burping around college

  Hanging out with friends is compulsory for engineering brains. Canteen is definitely the best place inside the college to chill and have fun with friends. But if you're not one of those who loves canteen food, these places are in for a deal. Here

Image is here

Ghosts of haircuts past

  "You'll look like Mickey Mouse! Trust me!", she said. As I sit in the saloon with my sister by my side, these eerie words from thirteen years ago come back to haunt me. From a very young age, the universe has taught me an integral lesson that I

Image is here

A conversation with one of our own AU tennis coaches

  The tennis courts occupy a corner of our big campus. We boast of as many as four well-maintained clay courts and two hard courts, much more than most of the campuses in India can. Let’s find out more about these courts from Mr. Suresh Sonachalam

Image is here

5 things your conscience tells you during exams

                      “You’re screwed, might as well flunk in it” Have you ever seen your question paper, gazed at it for about twenty minutes, thinking if these words were even mentioned in class? Well, thats when you hear a loud conde

Image is here

It Speaks

Every building and every location in this campus has a reason or a purpose of sort. All them fancy departments, the gallery to hang around and hide that piece of cake from the rest of your classmates, the ATM to scrape the rock bottom of your empty

Image is here

AU Swimming Pool - 2 parts 'H'eart, 1 part 'O'bsession

                  Location: Opposite Manufacturing department Timings: 6am to 8am 9am to 10am (Ladies Only) 4pm to 6pm (Tuesday Holiday) Anna University is known for its huge campus and the facilities it provides. The swimming pool,

Image is here

How I became an Arsenal fan

One day back in 2005, my mom and I went to the Landmark book store. There, I saw this FIFA 05 video game CD-ROM. I begged and somehow convinced my mom to get me that, as I had been playing FIFA 98 on my neighbour’s comp, which had turned out to be

Image is here

Internships to placements

  The importance of an internship experience cannot be belittled. Today, employers favour prospective employees who have done not only one but multiple internships.  Having just a great GPA is no longer enough! In an increasingly competitive emplo

Image is here

Going Places - In conversation with Ramanuja Naidu

Ramanuja Naidu aka Ram was like any other CEGian- hanging around in Gurunath when he should've really been in class, messing around with his friends in the beach on the night before the semester etc. His life took a turn, however, when he accomplis

Image is here

Exclusive Interview with Amitash Pradhan

From founding Theatron during his Masters, he has shot off into stardom while following his heart. Read on for excerpts from a exclusive interview with our alumnus, Amitash Pradhan, of VIP fame: How did the movie break happen? Founding Anna Unive

Image is here

No place like CEG

When I was in the 12th grade, I badly wanted to get into Anna University because 4 of my big brothers were studying there at the time. The Lord Jesus granted me my heart’s desire and before I knew it I was in the first ever batch of Materials Sci

Image is here

Forty winks or more?

  During one of those long nights spent for last minute exam preparation, my eyes were begging for sleep, despite  having loads of pages yet to be turned. And somewhere amidst sabine’s law and diffraction, something completely out of the blue popp

Image is here

'Ad' a daily dose of this!

  “Phone ko bana do SELL phone!” Each and every one of us who spend some quality time plonking ourselves before the television or youtube have ended up hearing this tagline more than a million times in the past few months. And believe it or not,

Image is here

இதுவும் கடந்து போகும்!

செப்டம்பர் மாதம், மாணவ-மாணவிகளுக்குள் பலவித உணர்வுகளை ஏற்படுத்திய மாதம்.  ஆம்! அவைதான் இணையவழி வகுப்புகள். வீடு என்னும் அரண்மனையில் ராஜா-ராணிகளாய் இருந்த மாணவ-மாணவிகளுக்கு, யார் கண்பட்டதோ தெரியவில்லை. அடுத்த மாதமே இணையவழி வகுப்புகள் ஆரம்பித்துவிட்டன.

Image is here

ஓர் ஜன்னலோர பயணம்

சூரியன் மறைய, வெப்பம் குறைய, குளுமை நிறைய, அழகாய்த் தோன்றியது அம்மாலைப் பொழுது. பக்கத்து வீட்டினர் சண்டையை அவர்கள் இருக்கும்போதே  எட்டிப் பார்ப்பது போல, கதிரவன் இருக்கும்போதே சந்திரன் எட்டிப்பார்த்தது. நான் போக வேண்டிய ரயில் செல்வதற்கு இரண்டு வினாடிக

Image is here

The most deserving IPL win yet

It is time to celebrate because the kings are back to the throne again. The lions roared again after a quiescent period of two whole years. Many of their supporters paused watching IPL for 2 years since the yellow jerseys weren't on the field. CSK ha

Image is here

AlterEgo- The Silent AI Assistant

We all know that the human-machine interface is being developed every day. Leading tech companies like Google, Amazon and Microsoft are competing with each other to create a personal assistant just like the fictional, yet popular 'Jarvis'. In the

Image is here

Longing of the Bastet cat

My soul became hollow with emptiness, Failing to utter a word To prove my chastity amongst wooers; Every breath of mine weighed tons, Pulling me apart more than gravity could. Every teardrop revealed the unspoken chapters of pain,

கடந்த நான்கு ஆண்டு கருப்பு வெள்ளையாக கண்ணெதிரே தோன்ற, சிறிது கண்ணீர் விடும்  கல்லூரி பறவைகளே!   துவைக்காத துணிகளையும்  துருபிடிக்காத நினைவுகளையும் சுமந்து கொண்டு, சொந்த ஊருக்கு சோகத்துடன் செல்லும் 'செல்ல  அண்ணாக்களே/அக்காக்

Image is here

Anecdote of my Solace

Millions of memories within a beautiful mess, Where annoying alarms turn into euphony, Thanking the sunlight glancing from the balcony, Most probably a bittersweet ceremony, Just another day of our monotony. Bathroom queues elongated, And the i

Image is here

Light in the dark

Miles of walk in the metered woods The pitch dark, starry sky at light years distance; The foot bridge holding our combined mass, Oops!! Not mass but weight; The anemometer measured 3 with a whisper The colorimeter reflected silver in

Image is here

INDCON 2K18 - A Step Ahead of the Rest

The most anticipated day in the calendars of the industrial engineering students had finally come. INDCON'18, the inter-college technical symposium of the Department of Industrial Engineering was inaugurated on March 1, 2018, at the Optimus Hall. The

Image is here

A TRIBUTE TO ONE OF THE GREATEST MINDS OF THE COSMOS

I stood motionless unable to mouth a word as I saw the news of Dr. Stephen Hawking’s death in the morning. There was a strange feeling of emptiness within me, a feeling that told me that the man whom I had looked up to since childhood had left a void

Image is here

Aatral’18: An NSS initiative to realize your true self

More than 200 children gathering at one place, other than school, seems like a cutesy issue in itself. To be able to get along with them, or worse, engage them in conscious activity is a feat only a gifted few can manage. Such a feat was achieved on

Image is here

BECAUSE I WAS BORN A GIRL

  I can be the daughter you care for like a little princess, I can be the girlfriend you want to fall for, I can be the wife you propose all your love to, I can be the mother you would confess every mischief you made, But if I want to, I

Image is here

Imprint'18 - A report

Imprint, the symposium of Printing Technology department was declared open on 1st March, 2018 at TAG Auditorium. The ceremony was inaugurated by chief guests, Mr. Senguttuvan, CEO of ITC, Printing and Packaging Business and Mr. R. P. Lakshmivenkatara

Image is here

Bon Apetit!

The perfect mantra to lighten up your day would be to sit back, relax and grab a bite! Sometimes, there is nothing more important than having something to eat. Let me take you on a tasty tour of some of the mouthwatering eateries in and around colleg

Image is here

Where you see scars, I see art

  To cry? Sob around a corner or wail aloud to the moon? Muffle up the spurting scream or shut down to loneliness? Scar myself again or seek solitude for answers? Or? Drift away in deep dark thoughts and write a haunting poem? What else?

Image is here

Bullied but Bold!

I was bullied, but I was bold. I was bold to face it, bold to talk about it and now bold to share it. It all started when I moved to a new school in Singapore, from India, in ninth grade. It was a very new environment and I was shy. This was perha

Image is here

Good Night, Sleep Tight

Who doesn’t enjoy lying down on a well-cushioned mattress with a cosy blanket wrapped around? Many people can hardly resist the drowsiness. There are also some who simply love to sleep all day. There are different kinds of people with different s

Image is here

Because, they don't care

  Picking up the phone having no one to call. Reaching out for an arm at the brink of drowning in the dead! The howling heart with not even a soul to hark, The hollowness in you while hiding in the darkness, The empty feeling that comes fr

Image is here

Deceptive Appearances!

They called him a playboy As he spared none! He liked her but she didn't; She happened to see a guy, Who she presumed was good. Friendship sprang up! Months rolled by! There came a day, She was caught in a problem And wa

Image is here

The Great Wall of Anna University

Hey, skimmers and scanners! This is JM from Industrial biotechnology, 3rd year. Unlike other writers let me tease your thoughts with an unusual topic. As the heading suggests, it isn’t about any ancient, iconic wall built during the times of war in o

Image is here

The Musical Journey

When I was seven, my parents decided to enrol me in a keyboard class. At the time, I had no clue about what I was getting into and had no say against my parents’ wishes. Looking back now, I can see that my parents’ decision has changed my life for th

Image is here

Deprived and Denied

Her expectations and reality, One never complied with the other! Her life – worthy of nothing Perhaps can offer some ideas For expectation vs. reality memes!   Her attempt to tempt fate Started when she was eight. Wanted gesso f

Image is here

10 types of atypical behavior influenced by smartphones

In today’s world, the life of teens is not that simple. Besides the age old challenges associated with teenage life, today's teens have the added pressure of owning a mobile and keeping up with his/her social life. Here's a fact : Today, over 95%

Image is here

Darkness

    Darkness, my old fear and my new care, How I remember being scared of you! The way you made me see things dancing in the dark, The whole new world you created with your monsters, The way you would make me shudder in fear, With my

Image is here

Dad to Daughter : The unspoken words

Walking through those doors now, It never felt the same anymore. There was no more noise, No one to call out to, No one to call him Dad. He had given his only daughter To the most worthy man He had found for her, himself.

Image is here

Putting the pieces together Part 5

Murthy, seeing no other option, acquiesced. “It is here” the Inspector said, pointing at Murthy’s embarrassingly worn and torn leather shoes. He reached inside the left shoe and foraged like he knew something was there. Nothing. He reached a

Image is here

Putting The Pieces Together Part 4

Abish was a robber, and Murthy would not have had the faintest idea if not for Inspector Raghu’s revelation. Murthy started to wonder if his ever-so subjective irritating presence in the hallway had anything to do with the murder. He lapsed into

Image is here

PUTTING the PIECES TOGETHER - Part 3

The clamour percolating the apartment’s hallway found its way into the earshot of every tenant of Parvathi apartments, each enjoying their Saturday morning, as khaki-clad men strolled back and forth from apartment 201 to the hallway. At least once ev

Image is here

PUTTING the PIECES TOGETHER - Part 2

Arjun and his- what most people with a considerable love for canines would regard as cute- labrador lived in apartment 202. Arjun was a subject of admiration by the tenants of Parvathi apartments, because he was perceived as an amiable person by most

Image is here

PUTTING the PIECES TOGETHER - Part 1

Murthy regretted not remembering to carry an umbrella. His wet clothes pressed against his skin, irritating him. Murthy had his shirt over his head in an attempt to save his hair from the inevitable rain. It’s not as if he had a lot - he had just eno

Image is here

4 Reasons Why Everyone Should Read (more)

1. It’s relaxing.                                  For millennials, reading can be a highly effective method of relaxation. There is no doubt that the youth of today are subject to significantly more anxiety, stress and depression than any other gen

Image is here

13 Reasons Why: A Guilty Pleasure

It is 4:00 A.M in the morning, I twist and turn my body hoping to finally find a position I can fall asleep in. Recently, I came across an anonymous post on the confessions page of my college that completely disturbed me, costing me my sleep. It was

Image is here

How traffic saves my life every day

I know what you're thinking. How can traffic save a person's life?! Ha! I mean, just a cursory glance through last week's newspapers would yield at least one tragedy caused due to an ambulance stuck in traffic. But I am not talking about the life

Image is here

I Open At The Close

  The clock is ticking and time is fading. Not very slowly, but slow enough for the deep caverns in my heart to fill itself with that strangely marooned feeling, as if it were heavy with emptiness. Life has this really strange way of announcing

Image is here

The Decision Making Dilemma

‘Making a big change in life is pretty scary. But, you know what’s even scarier? – Regret’ – Zig Ziglar   “What do you want? Chocolates or ice cream?” my Dad would ask me when I was five years old. That was probably the first tough decision I h

Image is here

One Last Listicle : Deeya's Deductions #8

All of us experience several 'firsts' in our lives that stay etched in our memories forever - be it our first day at college, our first love, the first arrear or the first class I.V. However, life goes by so fast that there isn't enough time to reme

Image is here

The Fear of Oblivion

Oblivion is often referred to as the phenomenon where everything that exists right now, will be destroyed at a certain point of undefined time. It has a lot of proposed hypotheses going about. One famous theory is that of heavenly bodies colliding wi

Image is here

The Friend I Will Never Forget

Last week, I entered CEG for my project viva; realising it was the last time I would enter the campus as a bona fide undergraduate student, I found myself thinking about all the people who had left a lasting impression on me over the course of the de

Image is here

'tis the Farewell Season

It’s that time of the year when juniors are bustling around to fit in a farewell party for the final years amidst their busy schedule. The list of farewells to attend just never seems to end, what with a lively campus like ours. Department farewells,

Image is here

Is ignorance bliss?

Fierce #10 In a society where words like ‘modernization’ and ‘empowerment’ are thrown at us every single day, I still cannot help but wonder, if we really are moving towards a better place? Today’s women are amongst the brightest and biggest achi

Image is here

CRASH COURSE - GRADUATE RECORD EXAMINATION (GRE)

The Graduate Record Examination (GRE) is one of the most important items on the checklist for students who want to pursue higher studies in countries such as the United States, Canada, Australia, Singapore and many more. Conducted by the Educational

Image is here

Appreciating the joy of learning With Dr.M.S. Ananth

On the 17th of February, Kurukshetra '17 organized a guest-lecture by Dr. M.S. Ananth, a prominent academic who served as the Director of the Indian Institute of Technology- Madras, from 2001 to 2011.  The Guindy Times had an opportunity to interview

Image is here

'Branding is everything' - Talking to the Brand Relations Team's K!ores

Right around the corner of the biggest technical event held on campus, two final year students Sanduni Kodagoda and Srivibhav Lakshman - student directors of CTF's newest team - took some time to chat with us on their work and why it helps everyone.

Image is here

In conversation with the K! Logistics team

Kurukshetra is the biggest fest down here in the south of India. How do you, as the logistics team, manage the logistics for this event? We basically receive a database of requirements towards the end. During June-December we discuss and estimate wh

As the stage was being set for the eleventh edition of Kurukshetra, the Guindy Times had a brief chat to know how the Industrial Relations team of CEG Tech Forum worked, especially with situations like the demonetisation having taken a toll in the sp

Image is here

The Ripple Effect – EEE intra-college symposium

What purpose does a symposium serve? A dictionary would state it as a conference for sharing ideas. But, in my opinion, it’s all about getting to know each other and identifying talent. Ripples, the intra-college symposium of the EEE department, CEG,

Image is here

Breaking Bones

This is the story of a struggling engineering sophomore, diagnosed with clumsiness. Take a trip with me, to know the five badass ways to break your bones. 1. Ride a cycle: Ask your parents to buy a new cycle for you and your sibling. Take the newly

Image is here

The Kurukshetra open call for first years – a brief report

As the month of February approaches, the heart of every CEGian beats faster on account of the rising excitement and anxiety about one of India’s largest techno-management festivals – Kurukshetra. With the event drawing closer, an open call for first

“People who enter as guests will leave as friends” said a senior, as he warmly welcomed the 1st year students of the Materials Science department for their fresher’s day, Novato Fiesta, held on 25th January 2017, at the Henry Maudslay hall, in the De

“Life is a festival only to the Wise” – Ralph Waldo Emerson To celebrate the Thamizhar Thirunaal – Pongal, and honour the wise, Rotaract Club of CEG (RCEG), conducted a two-day event with a string of engaging games called PATTANATHIL PATTIKAADU fro

Image is here

Prototyping your idea: PRE-STARTUP WEEKEND AT ENANTRA

Startup Weekends are aimed to bring Startups to the limelight by helping them make Minimum Viable Products (MVP). Creating prototypes is fundamental to developing new products. At Startup Weekend,any group with a novel idea is provided a platform to

Image is here

ANSWER TO AN UNANSWERABLE HYPOTHETICAL CONUNDRUM - EPISODE 3

(To read the first and second episodes, click here and here, respectively) (Continued) James had reached the designated place the man had asked him to come to. He waited for the man’s call, his hands still on the steering wheel. He looked at the p

Image is here

A report on the first aid awareness Programme

A one-day awareness program on first aid was organised by the Students’ Association of College of Engineering Guindy, on 7th January, 2017 (Saturday) at Vivekanandha Auditorium. The event, split into two sessions – the morning (9:30 am to 12:30 noon

Image is here

ANSWER TO AN UNANSWERABLE HYPOTHETICAL CONUNDRUM - EPISODE 2

(To read the first episode, click here) (Continued) James sat in his hall, gaping at the black box that lay in front of him. The contents of the box made his heart palpitate. He was getting apprehensive with each passing minute. He peered into the

Image is here

Pixels inauguration – a report

“Everything you can imagine is real and everything that you see around would be someone’s imagination.” Co-curricular activities have proven to contribute to students’ social well-being. They are also platforms where students can express and show th

Image is here

HOW TO “KEEP” NEW YEAR’S RESOLUTIONS

Step 1: Motivation Always start off on the right foot. In order to create the perfect illusion that you are in fact, one of those people who follows New Year’s resolutions religiously, you need to dedicatedly create that persona. To achieve this lev

‘Kaizen’ - a word that is synonymous to continuous improvement in terms of quality, has become the cornerstone of any organization or a process that is monitored for progress and development. A certification that is internationally accredited and rec

Organisers: Students Association, CEG Date: Friday, the 23rd of December Venue: Hall No.85 in the Red Building. The speaker’s story Mr.Vinoth Sudarsan, an alumnus of the 2012 batch of Mechanical Engineering was invited to be the guest speaker. Be

Image is here

சிகரத்தைத் தொட... - பாகம் 1

(தமிழில் முதல் பரிசிற்குத் தேர்வான கதையின் முதல் பகுதி) அது ஒரு அழகிய மலைக்கிராமம். வெயிலின் வருகைக்குப் போர்வை போர்த்தித் தடை செய்தது போன்று மேக கூட்டங்கள் வானைச் சூழ்ந்து மலை முகட்டை தன்னுள்ளே புதைத்து கொண்டிருந்தது... சமீபத்தில் அரசாங்கத்தால் அ

Image is here

ANSWER TO AN UNANSWERABLE HYPOTHETICAL CONUNDRUM - EPISODE 1

(This is the first part of the entry that emerged victorious in the "Cliffhanger" contest amongst English entries)   Aaron awoke abruptly, his head throbbing, perspiration dripping down his forehead, his mouth duct-taped. His hands were tied behin

As you approach your final year, the talk of “placements” becomes a common one. College placements are one of the most important phases in the lives of students, as they harbour hopes and aspirations of a fat pay check and the prestige of working at

Image is here

Homesickness and how to get over it

I’m a second-year student and I’m feeling homesick. I’m not ashamed. When I moved to Chennai, everything was new to me. The fact that I had to be away from my parents, stay in hostel, speak to most people in Tamil and study in a class of over sixty

“Giving away one’s life to one’s fellow beings need not necessarily be literal. It can also be through one’s contributions to society.” Keeping this in mind, the National Service Scheme (NSS) – Unit 7 of College of Engineering Guindy (CEG) conducted

Image is here

Placement Parables - Part 2 : Interview with Faizaan

Every engineering student faces the pressure of aptitude tests, interviews and GDs at a certain period of their college lives. To help you ease the anxiety of placements, we interviewed Faizaan, a final year Computer Science student of CEG who is p

Image is here

SEVEN REASONS YOU SHOULD WATCH 'FRIENDS' IF YOU ARE HUMAN

No, we aren't talking about the friends in your life, we are talking about something much better (no offence). It's none other than "F.R.I.E.N.D.S” one of the finest television comedy shows ever. This sitcom comprises of six comical characters. Trust

Image is here

EVERYDAY TALKS - THALAIVAR'S BIRTHDAY!

AV: Guess what Madh! I recently saw Jai at Sathyam cinemas! He was so good-looking. MD: Did you say Sathyam cinemas? You are lucky, man. You get to see actors; I don't even get a ticket there. AV: Apart from Sathyam cinemas, I mentioned Jai, too. W

July, August, and September- these are the months when a college student’s life starts getting more hectic than usual. The reason? Placements and Internships. Let’s begin analysing why this is so. First, it’s every student’s ambition to get placed i

Image is here

CAT 2016 Analysis

This is the second part of the series based on CAT 2016. Click here to read the first part, which dealt with tips and tricks. Slot 1: Let’s analyse this year’s CAT question paper first. The paper was a tad bit difficult than last year’s, especially

சரித்திரத்தின் பக்கங்களில் அன்று ஒரு முக்கியமான நாள்! ஏன், தமிழகச் சரித்திரத்தில் ஒரு கருப்புநாள் என்றுகூடக் கூறலாம். பல குழப்பங்களுக்குப்பின், அந்த இறுதி அறிவிப்பு இரவு 12 மணி அளவில் வருகிறது. மாண்புமிகு முதல்வர் செல்வி ஜெ. ஜெயலலிதா, 75 நாட்களாக மர

Image is here

Bell the CAT and Do it the right way

This article is aimed at giving an insight into the preparatory aspect of CAT using this year's paper as a benchmark. I have seen the previous papers and what I found was that CAT ensured that the overall standard wasn’t mercurial. Hence, the cut-of

Image is here

Supreme Court Ruling on the National Anthem - An Analysis

With the news of demonetisation shocking citizens, the trend continues as this week the Supreme Court ordered for the Indian National Anthem to be played in all cinema halls before the movie began. The bench said,  "All cinema halls in India shall pl

உள்ளே நுழைந்த நாள்முதல் மறந்தேன் துன்பங்களை,   ஏக்கங்கள் தானாய் விலக விரித்தேன் சிறகுகளை. வெறும் வகுப்பறைகளாய்  இருந்திருந்தால்,  விரைந்திருப்பேன் வீட்டிற்கு விட்டவுடன்.  களிப்பின் கருவறைகளாய் மாறியதால், கட்டி தவழ்கிறேன் பிரியமனமின்றி. புத்தகங்கள் கூ

Image is here

Review – Spaceman: Fiction reveals truth that the reality obscures

At a glance: AUTHOR Hari Prasath LANGUAGE English MEDIA TYPE Print (Paperback) COUNTRY India ISBN 9781946390363

Image is here

Six Great Books to Read These Holidays!

All of us have come across countless ‘30 books to read before you are 30’ lists, but we never come around to actually reading any of those books because let’s face it, there’s seemingly just so much time left until we become thirty. To deal with that

Image is here

The Demonetisation of Indian Currency – Explained

2016 has been filled with a lot of twists and turns – from Donald Trump besting Hillary Clinton in the American presidential race to Leicester City winning the English Premier League – this year has seen it all. But India will distinctly remember 201

Image is here

'Brace' Yourselves! Living with Braces: The experience

You know you're living with braces when: The dentist takes the impression of your mouth and put that disgusting mould into your mouth.             You have got something stuck in your teeth, but it turns out to be nothing at all. Yet,

Image is here

Because an idle mind is the devil’s playground

If your mood right now is defined by the quote “Bored of being bored because being bored is boring”, worry not because you aren’t alone! Mocked for being anti-social, I’ve jumped to being always online ever since my last exam. Though it’s been just a

Image is here

It happened to me - An auto ride education

I turned 20 this year, which to me, is like a Netflix trial account for adulthood. At the insistence of a dear friend, however, I decided to not waste my trial run and instead use it wisely to try out things I normally wouldn’t have. Like deciding to

Image is here

Train

Train. Travel. Retreat. A simple voyage by train - From Chennai to Kanyakumari On Guruvayur Express - Not just a whole day travel, But a big bang retreat In the canopy of compartments, Lodging with loads of luggage, Accompanying family and fr

Image is here

Cybermania is Here to Stay

A serious disorder has struck many victims, with students being highly susceptible. Doctors are shocked and treatment is yet to begin. The new disease has been named ‘cybermania’. Beware: it has gone viral and can be shared instantly if you have a mo

The Facebook memory pop-up that brings out “This day last year” is an excellent attribute of the social network. It brings out memories that we might have completely forgotten but would always cherish. However, in the past few days, my Facebook memor

Image is here

Biomedical Engineering- The best of both worlds

I belong to a Department that stands out from the rest. The ‘Biomedical Engineering’ field is an amalgamation of subjects in medicine and Engineering, much like the constituents of a culinary dish. Though the BME department has been perceived as uniq

Image is here

November 8: The Spectacle that was!

For the last couple of weeks the date ‘8th of November’ has undoubtedly been something we all have heard recurrently. All around the world, major newspapers, media bodies, actors, musicians, politicians and of course the presidential candidates thems

Image is here

The art of suave speaking

The evening of 26th October witnessed a program on basic communication skills and personality development conducted by Mr. Swamynathan, an alumnus of '85 batch of the university. This talk held at the Ada Lovelace hall (IST Department) began with t

As one more Vijayadasami passes by, there ought to be a natural (or forced) inclination towards aiming higher in terms of educational expertise and academic excellence. Here is an interview with Mr. Badri Vaidhyanathan, an alumnus of CEG, who has suc

Image is here

INSPIRING THE TECH-SAVVY! - PRODIGY 2016

The 15th edition of Prodigy, conducted by the student group of ACM (Association for Computing Machinery) of Anna University, was held on October 2nd at the Ada Lovelace Auditorium of the IT department. Prodigy is an event that comprises of interactiv

Image is here

SOFTWARE FREEDOM DAY

Sponsored by the Association for Computing Machinery (ACM) and collaboratively organised by CEG GNU/Linux Users Group (CEGLUG) and Free Software Foundation Tamil Nadu(FSFTN), Software Freedom Day was celebrated on 24th September, 2016 at the Ada Love

Image is here

An Experience in God’s Own Country

Before this tour started, there were many people who didn’t know much about their classmates. The tour changed all that. With hostelites and day scholars sharing accommodation, it fosters new friendships, within your class and outside. It assesses yo

Image is here

'NOT ME BUT YOU’: Celebrating selfless service on NSS DAY

      'Be the change you wish to see in the world' said Mahatma Gandhi. One way of realising this change is to be a part of the National Service Scheme (NSS). The NSS, launched on 24th September 1969, is a student-centered program whose primary

செப்டம்பர் 11-ஆம் திகதி இரட்டைக் கோபுரம் தகர்க்கப்பட்ட தினம் மட்டுமன்று; தமிழ்மொழி தன் தவப்புதல்வனை இழந்து கதறிய தினமுமாகும். ஆம், ‘முறுக்குமீசைக் கவிஞன்’ சுப்பிரமணிய பாரதியின் நினைவு தினமும் இந்நாளேயாகும். கவிஞராக, பெண் விடுதலைக்குப் போராடியவராக, வ

Image is here

ஐ.வி யும் நாங்களும் - பாகம் 1

ஆம்! ‘ஐவி’ என்ற சொல் நான்காவது செமஸ்டரிலிருந்தே வழக்காடாக இருந்தது.மே மாத விடுமுறை தினங்களிலும், 'ஐவி' பற்றி க்ளாஸ் க்ரூப்களில் பேசாத நாளில்லை!கடைசியாகக் கோடை விடுமுறை முடிந்து,கல்லூரி வகுப்புகளும் தொடங்கியது.செமஸ்டர் தொடங்கிய சில நாட்களிலேயே, சொ

“Geoinformatics”- a domain unknown to many. In an attempt to create awareness about this discipline of engineering, the Society of Geoinformatics was created. The Society of Geoinformatics focuses on creating opportunities and conducting related even

The oldest Department in our college, and one of the oldest among all the Engineering courses, the Department of Civil Engineering is a college stalwart. 85 years into the formation of the Society of Civil Engineers, it is indeed a privilege for stud

Image is here

FROM NRI (NON-RESIDENT INDIAN) TO NRI (NOW RESIDING IN INDIA)

Raincoats in the summer, Pyramids in the Thar Desert, Penguins in Vandalur Zoo, salt in paayasam, and Tom Cruise eating thayir saadam - this is exactly what  my life has become since my parents decided that I finally had to move to Chennai to pursue

  Does an inaugural event only include lamp-lighting and engineering related lectures? Sometimes, it's a lot more than what you expect. The inauguration of the activities of the Society of Printing Engineers organised by the Printing Technology

Image is here

CELEBRATING 70 YEARS OF INDEPENDENCE

      Photography: Santhosh Prabhu With freedom in our minds, faith in our words and pride in our souls, India's 70th year of Independence was celebrated with great enthusiasm and fervour at Anna University.  On Monday, the 15th of Augus

Image is here

Departments of the college in one line

Just like how every movie has a tagline, every department in our college deserves one too. Here is a non-exhaustive list. P.S. : Do not feel bad if your department has not been featured. It is probably a good thing.                                

Image is here

SIX GRAPHS EVERY COLLEGE STUDENT MUST KNOW

Every engineering student has a number of graphs drummed into his head by the time he completes his studies. Be it the ubiquitous normal distribution curve or the stress-strain plot for a structural steel, graphs follow students around regardless of

Image is here

A No-Frills Welcome Into The Fold

So you’ve braved the so-called dangers of 12th and made it to CEG? Wow, that’s such an achievement. I really should commend you-NOT! I don’t want to make this a cheesy ‘oh you’re so awesome to have gotten into the CEG. Now your life is settled, so ku

Image is here

ROCKYing lessons

Unlike our generation where the reel action heroes have superpowers and wear masks, (being a comic fan, I am not complaining) our previous generation had ordinary human beings doing extraordinary things on screen and gaining cult status.    Stallon

Image is here

The Celluloid Ceiling: female representation on-screen

Fierce #8 Anyone who grew up feeding on comic thrillers would agree wholeheartedly that Ghostbusters was one of the best movies ever made in the genre. The much awaited sequel to the 1989 Ghostbusters movie was released internationally a few days ba

Image is here

THE YOGA SAGA

June 21 is recognised as The International Yoga Day. To celebrate the occasion, the Anna University Sports Board organised a free yoga camp in collaboration with Patanjali Yog Samiti and Bharath Swabhiman in the grounds this morning. It was open to t

Image is here

LOVE THAT CAN'T BE FATHOMED

                  Dear Dad,  We know how much we adore each other, through subtle gestures and warm hugs.  At this juncture in life, I want to tell you how much I cherish you and the man that you are, beyond the realms of fatherhood. Bey

Image is here

25 Things That Actually Show What Summer Is

I’m not going to start this with, “Summer’s here, time for fun and relaxation!” There’s a world out there to experience, I'm sure you know that, perhaps we all do, and we've all caught ourselves staring out of the window wondering “Why am I here i

Management studies provide some of the most lucrative careers, but creating one's path towards success isn't as easy as it seems. Here is what Karthik Kumar, a CEG alumnus of Electrical and Electronics Engineering (2011 – 2015 Batch) has to say about

Image is here

MANGOLICIOUS... !

Summer has come, unheralded though, since we have had to face the heat earlier than  the usual scheduled time.  Also, we’ve become extra lethargic during the vacations , thanks to the surge in the mercury level due to global warming, or to make it so

Image is here

Nailing the Civil Services Examination - In Conversation With Sibi Adithya

CEG, one of the premiere educational institutions of the country, has always boasted of a rich legacy of civil service aspirants coming out with flying colours. Sibi Adhithya Senthil Kumar, an alumnus of the Electrical and Electronics Engineering dep

Image is here

The Time Has Come

I have been waiting for this day ever since childhood. I remember those occasions when my parents would cast their votes and come home with an inked index finger. Meanwhile, I would have spilled blue ink all over my palms doing my homework. But the t

Image is here

SUPERMOMS

"They are not kidding when they say that mothers are strong women. We need to be strong in more ways than our children will ever know." — M.B. Antevasin Every mom on this planet is the epitome of love, strength and sacrifice. There is no one parti

Image is here

Guindy Times reacts to Mother’s Day

  “Thanks for leaving me speechless every time with your life advice - ranging from 'Be courageous' to 'Did you brush your teeth tonight? You really don't want to go to the dentist in this age' - and your humour, that is at times, very sly. You're l

Image is here

Ayushmaan Bhava, Vikram and Suriya!

A new attempt by director Vikram Kumar, in the form of time-travel concepts, is surely a gamble. As Tamil film viewers are so used to witnessing commercial potboilers, Vikram Kumar wanted to present to the audience a deviation from the norm, executin

Image is here

Press Release: National Astronaut Day - USA

Today, uniphi space agency, a division of uniphi good LLC, is proud to share the first National Astronaut Day campaign, to take place annually on May 5th.  The campaign includes an Agency exclusive collaboration with Fisher Space Pen Co™ for the firs

Image is here

A Rewind But Got to Move Forward

      Wow! It seems like it was just yesterday when I had come for counselling. Though, all I can feel now are mixed emotions. On one side, I am happy that this hectic semester has come to an end but on the other hand it makes me sad that one year in

Image is here

On the Redundancy of Workshop Outfits

In my opinion, of all the pointless, redundant practices we still cling to in these modern and civilised times, the one of wearing workshop outfits for laboratories is the worst, followed closely by the plague of writing record books. Oh it all star

Image is here

Biotechcellence 2016 - Venturing Beyond Boundaries

We are what we repeatedly do. Excellence therefore is not an art. It is a habit. These words from Aristotle were proven right once again by the sheer talent that was displayed in the various events held at this year’s Biotechcellence (BTX). The 22nd

Image is here

5 tips for exam preparation

This week I wrote my last assessment of my engineering college life. *self five* Over the past 4 years, I have written several assessments and exams. And after a point, everything begins to look the same to me. I have passed some, aced some (ok maybe

Image is here

Theri Review - Worth a Watch

After the disaster PULI, Ilayathalapathy Vijay has gone back to his old style of acting in commercial films, which he gave to good effect in Thuppakki and Kaththi in recent times. Everyone’s hope was that this one does not bite the dust, even though

Image is here

படிப்போம் பயணிப்போம்

பயணிப்பது பலருக்கும் பிடித்தமானவற்றுள் ஒன்று . பொழுதுபோக்கிற்காகப் பயணிப்பர் சிலர்; சுயமகிழ்ச்சிக்காகப்  பயணிப்பர் சிலர் ; மனஅமைதிக்காகப் பயணிப்பர் சிலர் ; சேருமிடம் தெரியாமலேயே பயணிப்பவர்கள் கூட இருக்கிறார்கள் . ஆனால் , இவர்களுக்கு  மத்தியில் , அத

Image is here

7 things you can relate to if you are a 7 pointer

7 point someones are found aplenty across the campus. There are some unique feelings and experiences that 7 pointers go through during their time in college. Here is a list of 7 things you can relate to if you are a 7 pointer.    1. When you are ch

Image is here

Kung Fu Panda 3 - Wooaah..Awesome

   Maybe a diehard fan of the Kung Fu Panda series isn’t the right person to write a review. But that’s not going to stop me from writing this one! Maybe I'm a crazy fan. Some may say outrageously so. But honestly, I will try to be as fair as my fan

Image is here

Civilisation 2016

Scientists study the world as it is. Engineers create the world that had never been. It is a widely regarded fact that discovery requires experimentation and a platform for exploration was exactly what was provided for the inquisitive and curious min

Image is here

சூரியநகரின் விடியல்

இக்கல்வியாண்டின் லியோ சங்கத்து இறுதி நிகழ்வான “விடியல்-16”, 27.03.16 அன்று நிகழ்ந்தது.இக்கட்டுரை வடிக்க புனைவுகளோ, புரியாத வார்த்தைகளோ தேவை இல்லை. உணர்ச்சிகளின் பதிவிற்கு உவமைகள் அவசியம் இல்லை. ஒரு நாளின் விடியல் அந்நாளைத் துவங்க உந்துதலாகத் திகழ்கிற

Image is here

Avidadham ‘16

Avidadham (meaning - the process of drug making), an International Conference on Recent Advances in Diagnosis and Treatment of Metabolic Disorders, catered to the young minds how metabolic disorders could be cured and showcased the recent technologic

Image is here

You Struck the Right Chord Thozha!

“10,000 rupees bet. They won’t be able to touch me,” Karthi told Nagarjuna. I looked at my mom and said “10 rupees bet. I won’t be able to sit through this movie.” My mom shushed me and continued watching intently. I hesitantly stared back at the scr

Image is here

Surang’16 – An excavation to excitement!

In a college where getting lost is so easy, even semesters just make us go dizzy. Carnival time is prevailing ubiquitously and every department wants to make sure their symposium is no less than the other and Surang’16 from the Department of Mining E

Image is here

It happened to me - Unexpected Showers

My whole world stopped as my eyes fell on that black hole. I was drenched in cold sweat and I felt my knees go weak. I frantically tried to run as far away as I could. But that image of that endless black hole was etched into my mind. I felt the bile

Image is here

91ST ALUMNI DAY- REMINISCENCE OVERLOADED

As College of Engineering Guindy stands just two months away from completing its 222 years, the Alumni Association, AACEG celebrated their 91st Alumni Day  on 20th of March at CEG. There can’t be a more befitting description of being the Alumni of th

Image is here

QUANTA-16 A REPORT

QUANTA, the National Level Technical Symposium of the Department of Materials Science of College of Engineering, Guindy was held from March 18th to March 20th, 2016. The inauguration commenced on 18th March at about 3:30 P.M in the Henry Maudslay

Image is here

Misty eyes, with a hint of dew...

Back in December, three months before, Remember you told me an age-old lore? A tale of Time, Oh, She’s a powerful mistress! You said, “Nothing’s constant, neither joy nor distress”   Today as I tread alone, misty eyes, with a hint of dew,

Image is here

ஓர் கவிஞன் பிறந்தான்

மனிதனின் தோற்றம் தாயின் கருவறையில், அவனுள் கவிஞனின் தோற்றம் -  தாய்மொழியின் கருவறையில். மனதில் எண்ணங்கள்  விதைத்த விதை, என்று வளருமோ,ஓர் கவிதை. சிறகுகளை விரிக்காமல் பறவைகள் பறப்பதில்லை , இதழை விரிக்காமல் மலர்களும் மணப்பதில்லை. இமைகளை விரிக்காமல் கன

Image is here

India vs Pakistan: As it happened

Though it was a weekend, the shopping malls, theatres and restaurants looked empty because it was the clash between the Asian cricketing giants India and Pakistan. The rain God made a short appearance and the game was reduced to 18 overs per side.

Image is here

Cul de SAP '16 Report

The inauguration of Cul de SAP, the culturals of SAP was held on the 17th of March at the courtyard of the architecture department. Usually, culturals make use of banners to brighten up the place. But SAP decided to stand out from the crowd. They use

Image is here

Things Students Hate - Deeya's Deductions #7

The topic of this article is so broad that it could practically include everything under the sun , that's exactly how many things students hate . People tend to find complaining an easier task to do than appreciating . While there are tons of things

Image is here

CEG, ACT & SAP: LOST & FOUND

LOST: 1) A long ladies' handmade clutch in prussian blue with golden polka dots and a button latch. Contains debit card, and hostel ID with name and contact details. Contact: 8300171103 FOUND: 1) A Sandisk Pendrive with a folder named PRABHU insi

Image is here

Movie Review: Pugazh

மெட்ராஸ் படத்தில் இருக்கும் சுவற்றுக்கு பதிலாக விளையாட்டு மைதானத்தை வைத்து, அதே திரைக்கதையில் கொஞ்சம் பட்டி டிங்கரி வேலை பார்த்து முடித்தால்.. அட! நம்ம ஜெய், சுரபி நடித்து, விவேக்-மெர்வின் இசையமைக்க, மணிமாறன் இயக்கத்தில் வெளிவந்திருக்கும்  ‘புகழ்’ பட

Image is here

Making WAVES in Anna University

Anna University was glowing bright, with lights and merriment galore. It was not just the graduation day which called for such a festive atmosphere. It was the 34th edition of WAVES, the National Inter-college technical fest conducted by the Society

Image is here

AACEG Endowment Award Winners

The following are the meritorious students who will be presented by the prestigious AACEG Endowment Awards. They are requested to be present during the 91st Alumni Day on 20th March to receive the award at 5 PM, Vivek Audi.

Image is here

Worth a watch in theater? Doubt it - kakapo!

With more than a few choices at hand, I decided to bank on Nalan and Vijay Sethupathi to catch a glimpse of their new flick Kadhalum Kadanthu Pogum(kakapo) and was I disappointed ? I am not sure yet. Kakapo is basically the official remake of a South

Image is here

The Alumni Column: Homecoming

When I started my job in July, a lot of my colleagues immediately took a few days or an extended weekend off to go to their respective colleges for their convocation. I knew Anna University would delay it, and like hundreds of other people, I thought

Image is here

Women'say

  Every year on March 8,social media is flooded with posts about the special qualities of women and praising them for who they are. However if this was the mindset throughout the year , the world would be  a safe haven for women devoid of any social

Image is here

Movie Review - London Has Fallen

A good action-thriller movie keeps you tense, engaged and excited. A great action-thriller does all that and still makes you feel anxious long after you’ve left the theater. ‘London has fallen’, the sequel of 'Olympus has fallen', is one of the

Image is here

BEAUTY OVERSHADOWED BY BEAUTIFUL VOICE - Happy Birthday Shreya Ghoshal :)

Can you think of a singer who is constantly evolving? A singer who sounds just as divine live as recorded? A singer whose humility has captured hearts and acquired respect? Prodigious, perfect, inimitable and legendary; a few of the words strongly af

Image is here

GEARING UP FOR UTSAV

The Leo Club of CEG unveiled their official logo for the Leo Utsav, their annual event done by the Leos for the non-Leo students in the campus. The launch took place in a closed ceremony at the Dean’s office and Dr. P. Narayanaswamy, Dean – CEG, unve

Image is here

Hiphop, Break and Jazz - Techofes Night 4

The much-anticipated Choreo Night of Techofes commenced on the last night of the cultural fest, on 6th March, by 7 pm. The dancers had the audience at the edge of their seats, with their mesmerizing performances. Starting with WCC to the acclaime

Image is here

கிறுக்கல்

உலகை மாற்றப் போகும் பொறியாளன் நீ! ரெளத்திரம் பழகிடு…தோழா! சரித்திரம் படைத்திடு…தோழா!   விழித்து கொண்டே கனவு காண். அதற்கு பெயர்தான் தன்னம்பிக்கை.   உன் சிறகுக்கு வானமே அடிமை, உன்னை நம்பினால் எவரெஸ்டும் எலிகுகையே!   தேர்வு தோல்விக்கு மன

Image is here

A Ninja-powered start-up dream

Would you give up an opportunity that offers immediate gratification and a satisfactory salary for a chance to experiment with new ideas at the cost of your time and energy but yields returns on the long run? Kartheeswaran Kandasamy, an alumnus of o

Image is here

Conclave - ‘Where the Inspiring meet the Inspired’

Conclave is the initiative taken by the students of the Rotaract club of CEG and ACT to invite inspirational speakers from around the world to enlighten the thoughts of the students of Anna University. It was launched on 13th April, 2013 after a succ

Image is here

Glitz, Glam & Gala - Techofes Night 3

The most awaited bash of the year, the Techofes Awards kicked off at the grounds of Anna University on 5th March, 2016 by 7 pm. VJ Diya and Rakshan of Vijay TV fame hosted the ceremony. The show ignited with a classical performance by dancers from th

Image is here

Melody, Beats and Bass - Techofes Night 2

Music was in the air during the evening of the second night of Techofes. The audience cheered at the top of their voices when Haricharan, Bennet and the Band arrived. Of course, being the voice of many popular hit melodies anyone would get excited se

Image is here

Techofes Day 0

The 69th edition of Techofes, South India's largest cultural fest commenced with a bang on 3rd March, 2016. The inauguration ceremony was held at 6:15 p.m at the Main Gallery amidst the enthusiastic crowd and the warm sunset adding a sparkle to the g

Image is here

GASOLINA '16: THE FIRST OF ITS KIND!

Unlike any other day, February 26th, 27th and 28th saw the campus of AC Tech swarming with fast paced feet and hustling stalls with huge banners in a vibrant turquoise blue on either side of the main building screaming out its pride to its every st

Image is here

FEMINISM AND BREAKING STEREOTYPES- AN EVENING WITH AAKRITI

Out of all the clubs recognized officially, there is something different about Aakriti. For starters, it’s the only club on campus entirely run by women for women. They also have a separate dance team, that recently performed at Ampa Skywalk to promo

Image is here

A-LIGUE 2K16 : A FOOTBALL OUTLET FOR 1ST AND 2ND YRS

The A-Ligue tournament is a football tournament held every year in Anna University, organized mainly by the third and fourth years with a little help from the second years. The A-Ligue takes place in every even semester and abides by all the offici

Image is here

Diffidence and Diligence?

Fierce #6               We would have all experienced this in class. Remember that time when your professor asked a trivial (yet tricky) question that most of us could have definitely attempted answering, yet, only that one outspoken girl

Image is here

In Conversation With Abhas Mitra – The Man Who Threw Light On Black Holes!

The concept of “black holes” has never failed to captivate us, be it in movies like Interstellar or from the famous series like The Big Bang Theory anything with those few words catches our eyes. But what exactly are black holes, and do they really e

Image is here

k! 2016 GUEST LECTURES|WORKSHOPS|XCEED|K!ARNIVAL|​EVENTS

As Kurukshetra is fast approaching, we went to have a small chat with the various organizing teams. It was a mediocre noon with the sun shining on our faces when we walked towards our very own CTF to get a glimpse of the heroes in action and get some

Image is here

C Poem

‪#‎include<love.h> Love FUNCTION is CALLed in me-by you! Running around you like a LOOP- To NEST your heart in mine; A message FOR you; On this valentine;  DO Love - back! No SWITCH, no BREAK; Let love CONTINUE. Our love will be an ARRAY- W

Image is here

Lies Students Say (to Parents)

Deeya's Deductions #6 Many of us believe that there is no reason or need to lie to our parents, but even as we think that, sometimes we do say things more for the benefit of our parents’ peace of mind (and also keeping in mind that we don’t want to

Image is here

A Ligue - Intra college Football event

A-ligue is an intra college football tournament of Anna University.Totally 5 teams are participating in this tournament. They are,  1. Faking Phantoms 2. Net Busters 3. Dribbling Demons  4. Juggling Giants  5. Soccer Hooligans This tournament

Image is here

More of Nuts, Bolts & Wires

Robots are interesting because they exist as a tangible technology that one can really interact and study! Tracing Utilitarian Engineering, the Robotics Club of CEG together with CTF|CEG Tech Forum organized a workshop on the basics of automation ex

Image is here

நான் விரும்பும் விடுதி

ஆங்காங்கே கலைத்துப் போடப்பட்ட துணிகள்; மேசைகளில் சிதறிக் கிடக்கின்ற சில்லறைகள்; விடிய விடிய அணையாத விளக்குகள்; விடுதிக்கே உரிய தனித்துவமான குணநலன்கள் இவை. “காதலித்துப் பார்..இரவுகள் நீளும்..” என்று, என்றோ ஓர் கவிஞர் உரைத்தார். விடுதிக்கு வந்த பிற

Image is here

Internet’s Colour Pencils

Colour pencils were a bliss to everyone as toddlers. I found my eternal joy in filling my sketches with the colours of my choice, scribbling and doodling over existing pictures in magazines and newspapers to give a hilariously revamped look to the mo

Image is here

Getting Ready To Live Your Dreams

We all have always dreamt vividly of how we would live our lives- plush, sophisticated, probably with unending cash, all successful and independent and very satisfied with ourselves. But only a few know the key to travel to the path of success. To n

Image is here

Reading Between The Lines

The Guindy Times conducted a Guest Lecture on 30th Jan, 2016 which emphasized on the significance of media skills at the Ada Lovelace Auditorium. The session started at 5.00 p.m. to a packed hall, with the first speaker Ms. Subhashini Dinesh, former

Image is here

Walkthrough of AU Bazaar 2.0

Bazaar, the name that reverberates so well around the world due to the basic notion of everything available in a bazaar is relevant to an avid shopper and is pocket friendly. The name, first heard at Anna University in the previous year - AU Bazaar,

Image is here

Cognitive Innovations: A Step Further

  On the 30th January 2016, the Robotics Club of CEG conducted a mini-project exhibition for its members. The members of the robotics club on joining the club, in their first year are taught basics of electronics, robotics, mechanics and computer

Image is here

Royal Flush

A note from the player to the one that changed the game, forever. "Seeking the forbidden is a pleasure that can't be explained. The aura of mystery. The towering curiosity. Addictive charm. The thrill of chase. And of course the multi fold high of

Image is here

Rajini Murugan - Too less for 120! Too much of the same!

Sivakarthikeyan has been a household name ever since he started making us laugh our heads off in a reality show in a very famous channel. And man, he sure has grown a lot! I can honestly say that I had quite a laugh again watching his recent release

Image is here

The Real Heroes

The year 2015 has been significant for a number of reasons.  For the people of Chennai and parts of coastal Tamil Nadu, this year has been tragic. From homeless people to celebrities, people were rudely jostled out of their comfort zones and pushed i

Image is here

Nuts, Bolts and Wires

How would you feel, if I give you a hammer and ask you to keep on hitting something until I say so? You may ask, "Are you nuts?!" But wait! Let’s talk about nuts. Having crossed one-eighth of uni-life, the brown tags were exuberant about the first w

Image is here

NSS-CEG Unit 10's Blood Donation Camp

NSS Unit 10 of CEG held a blood donation camp on Tuesday, the 19th, at the Alumni Centre in association with Chennai Trekking Club. It went on for 6 hours with a steady flow of donors throughout. Candidates aged between 19-25 and weighing above 45 ki

Image is here

Holidays - A Sweet Retreat

The sole reason why we all stay sane during our hectic academic year is because of the short sweet treats which are synonymous to heaven. Yes, I’m talking about the holidays, be it just a three or four-day-weekend when festivals are around the corner

Image is here

What’s Next Rather Than What’s Up!

                 The Computer Society of Anna University (CSAU) conducted a career guidance program for the students of CEG and ACT campuses on Tuesday (12th January, 2015). The session, titled What’s Next, was held at Room No.110 of the Science and

Image is here

Photoshop Classes by Leo Club

Let’s admit it, there is always a pride in your voice when you tell someone that you know photoshop.   Your reputation just skyrockets and you get treated with a lot more respect than before the revelation. The reason behind this surprising change

Image is here

Why We Love Coffee:

Deeya’s Deductions #5 During the vacation, all I did was wake up late and while away precious time without much agenda, and that was all great, but now that we are back to our normal routine, I have come to realize that without consuming a dose of t

Image is here

Gastronomical Origins #2

  Food is typically known to be very specific to a region or religion in many parts of the world. This is even more relevant in a country like India of such diverse culture that it has also played a part in shaping the unique culinary delicacies t

Image is here

Social Initiatives by CEGians - 2015 Roundup

"The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others" - Mahatma Gandhi  Social work is a professional and academic discipline that seeks to improve the quality of life by enhancing the well-being of the people and aid those

Image is here

New Semester, New Set of Challenges!

Vacations are always a bliss, no matter how old we grow. The simple fact that you are set free to do anything you wish and no one will tell or question you on killing time, is happiness overloaded. Post-vacation is also equally fun when we get all ex

Image is here

SINGING FOR THE MOZART

Music has superpowers, it can make you sway and groove unconsciously, make you feel unfathomable emotions, or even just stun you for hours together. And if you are a living, breathing entity on this planet earth, I’m sure you’d agree that A R Rahman’

Image is here

Farewell to a Teacher

DEAR TEACHER, (A poem for my Physics staff and class advisor (I Batch), Dr.T.Lavanya madam, who is now in IITM as a Research Scientist) You’re not a teacher You’re a step ahead of that. You’re not my ma'am, You’re like a mom to me. The way you teach

Image is here

tRIP 2K15

tRIP  2            K         1         5       Did you know that all around the world only forty percent of new year resolutions are kept? So let this year’s new year resolution be to stick to our new year resolutions. But before we bid farewell

Image is here

Message for the New Year: Special year, this year.

I remember I once read a blog post long ago titled, ‘The days are long, but the decades short’. How true. Things are suddenly so different. After all the loud partying comes to an end, the air always seems heavy with thought. Talking about what is n

Image is here

The Year in Search

There is almost only 3 days now, to the close of 2015. For most people, this is a time for retrospection – looking back on the year for its best and worst moments. But we only ever do it for ourselves, that is, each person looks back on their own yea

Image is here

CEG Flood Relief and Rehabilitation

As a part of support to help those people who had been affected by the floods in the region of Surya Nagar and Chitra Nagar (Kotturpuram) to rehabilitate, kits containing household products were distributed to 500 families today at the new hostel b

Image is here

CREED - JUST ANOTHER AWESOME ROCKY FILM

Rocky films just never fail to impress audiences, and this is just the continuation of that, in spite of sequels being separated by large gaps. The film revolves around the story of the legend Apollo Creed’s son, Adonnis Creed (Michael B. Jordan) wh

Image is here

TN Rains: A Poem

When my desires to play in the puddle Have been transformed to not letting myself drown, When dreams of our long paper boat cruises Have now become a chosen alternative, When, the once soothing music of downpour, Now seem like a call of misery and wh

Image is here

Helping Hands

The Monsoon months of October and November have always been a great source of joy for Namma Chennaites.  But, as the old saying goes,  “Too much of anything is good for nothing.”   One sector of the population which wasn't as affected braved t

Image is here

Chennai’s Monsoon Diaries

It’s that time of the year when the rest of India enjoys a romantic weather while we, Chennaites, curse the skies and carry on with our routine lives. Surprisingly, this year the clouds had a different idea - granting our wishes. To cater to 4 millio

Image is here

Things We’re Doing This Extended Holidays (through puppy pictures)

Sleeping for insane number of double digit hours.                       Start checking out the stream of new memes when it starts raining.               Worry about how much you’re worrying about the exams that you kno

Image is here

11 Life Hacks for College & Hostel Students

 Deeya's Deductions# 4 1. Opening bananas...backwards: You know when you're struggling to peel off a banana but try as you may, it doesn't budge? Try opening it from the other side - from the opposite end towards the stem. Works without fail ! This

Image is here

Weird Ways in which Students Deal with Stress

The past few weeks have been nerve-wracking, with the exception of Diwali, of course. Here are some of the weird ways in which most of us deal with our stress. TYPE 1. Emotional Eaters             These people go “chomp chomp chomp” exerting all

Image is here

THOONGAVANAM - A 'NON KAMAL' KAMAL FILM

Kamal Hasan is an actor who throws a lot of surprises to the audience who go in to watch his films, most of them being pleasant ones.  But his latest venture ‘Thoongavanam’ is definitely not a film filled with lot of surprises. But the entire film as

Image is here

10 ENDRADHUKULLA – SEEMS TO BE GOOD, ONLY TO AN EXTENT…

          There is always a difference between an expert hanging a picture and Uncle Podger doing the same. The former usually comes out good while the latter, despite hardwork from the entire team, fails to impress. That’s how Lingusamy’s Paiyaa and

Image is here

Moving Around Chennai Through Movies

                  Movies are not just modes of entertainment; they are the media that convey cultural values, they are the communication chambers of ethnicity and tradition to the outer world. Chennai Express and 2 States may have had glimpses of Sou

Image is here

HAPPY BIRTHDAY and GOODBYE SEHWAG

On his day he can created wonders with bat. We all know about the love story he had with hitting the first ball for four. A big match player and a big run getter Virender Sehwag announced his retirement earlier this day. His decision was not a big

Image is here

Vedhalam Music Review

Every individual who was in his adolescence juncture in 2012 would associate his/her feelings of infatuation with a music album or the score in the film. By making every song stand out in ‘3’, Anirudh gathered limelight. We could call it a path-break

Image is here

Paris - The city of love and its Serendipity

The tales of Paris - the passionate love the city symbolises, the art, the history, have always made its way to our hearts and ears. Paris being so well told in its stories had made it to my to-do list a long time ago. With those high expectations an

Image is here

Book Review: Wasted in Engineering

"To them, I say, India being super-happy is more important than India being a super-power, and one of the many obstacles in achieving a happy India is our obsession with engineering education." -Prabhu Swaminathan, Wasted in Engineering: A Stor

Image is here

Cower in Fright of the Dumbness of this Puli

It takes courage and determination for one to sit through the entire movie Puli without covering their eyes and ears in vexation. I summed up my will and sat through the movie. In order to save you guys from going berserk, I am taking my time out to

Image is here

PREVIEW: INDIA VS SOUTH AFRICA 2ND T20I

After the batting fest at Dharamsala,we head to the Barabati Stadium in Cuttack for the second of the 3 T20 internationals, which also promises to be another run fest. Both teams, that have inexperienced bowlers at their disposal, just kept sweari

Image is here

Rotaract ACT Inauguration

  The Rotaract Club in our campus is involved in a multitude of activities aimed at making us better, more engaged citizens of our community, such as the education and career-counseling of the underprivileged, and organizing healthcare camps, to n

Image is here

A Sip of Experience

A poem on my daily routine in the coffee hut: Couldn't distinguish cappuccino, latte or espresso As they called it; and that's strong, light and black. All I knew is, mom's stuff is unnameable, Cause that's titrated with love. Coffee hut, dopes my

Image is here

Gastronomical Origins #1: Biriyani

Four years in Chennai and I have come to one conclusion. You kick a stone in this city it will hit some random stranger who will give you a lesson in Tamil swear words or it will hit a biriyani shop. This city’s eternal love for biriyani has always b

Image is here

For Those Who Manage To Pursue Their Dreams

“Just give it a try, regardless of the outcome,” is something many parents tell their children during the stressful phase of preparing for competitive examinations. However, there’s a reason why these exams are called ‘competitive’. As I get an oppor

Image is here

The Alumni Column: Becoming An Adult

Moving from college to work is a huge transition in life. Especially when you come to a new city, everything is a new experience. Everyone would have made friends in college, but you’ll start learning to use a new term, colleague, which fundamental

Image is here

Naan Paartha Manidhargal

  வழக்கம்போல் இன்றும் சற்று அசந்து தூங்கிவிட்டேன் ; எழுந்த போது தான் தெரிந்தது மணி 8 என்று. துரிதமாக குளித்து விட்டு வகுப்பிற்கு கிளம்பினேன்.  கால்கள் வேகமாய் நகர, மனதிற்குள்ளே நேற்றைய வகுப்பின் பாடங்களை மெதுவாக அசைப்போட்டுக் கொண்டிருந்தேன்.  அதில

Image is here

ROAD RAGE

                      It was a sultry mid-evening, and it seemed as though rain was about to begin, right on schedule. I had just started out from college on my scooter, all set to manage the feat of reaching before the downpour. I had d

26th August 2015 was a normal day to common people but to everyone with the Anna University tag, it was a long awaited day, especially for the newly tagged ones. The college was completely in a festive mood and everyone was waiting for the clock to s

Image is here

The Time Target

  “By failing to prepare, you are preparing to fail”, said Benjamin Franklin. Time management is the need of the hour but people are too busy complaining about the shortness of time, they make the worst of it! The students of EEE department attended

Image is here

PREVIEW: INDIA VS SRI LANKA 3RD TEST

Sanga, in his farewell speech, congratulated Angelo Mathews on having a good team and shouldered the responsibilities on the latter to take the team forward. Mathews, ironically is now in a recovery phase after the traumatizing 278-run defeat at t

Image is here

SEEE Inauguration

Commenced with the singing of Tamizh Thai Vazhthu the Society of Electrical & Electronics Engineers was inaugurated on Tuesday, 18th of August in the Alumni Association Hall. HOD, DEEE  Dr. P. Vanaja delivered the welcome address followed by the lig

Image is here

Deeya's Deductions: Stuff Nobody Says In College

Deeya's Deductions # 3 STUFF NOBODY SAYS : College Version Recently, I came across a lot of my friends throwing sarcastic remarks at me about college and how truly "amazing" college life is. No matter which department or college you are in, these a

Image is here

The Story Of....

I was a pushy , naughty guy when I was young; My childhood was awesome as my pals always like to cling; My parents always taught me to be independent and an allurist; The next day occurred a vast twist; We entered the market as a family And returne

Image is here

Why You Should Invest Early

Nowadays as students we receive lots of advice. It’s more or less the same. Study well, get a good job, and save money for the future; but it’s important to not just save, but to invest also. Saving money won’t make you rich, but it will be there whe

Image is here

SOWING THE SEEDS OF OUR TRADITION

One of the visions of the Late Dr. APJ Abdul Kalam was to shift our agricultural pattern and farming practices to the conventional basis. And fittingly on the Independence Day, College of Engineering Guindy sowed the seeds of green farming – a fittin

Image is here

LEFT OR RIGHT?

I may be left-handed but I am always right  is one of the many lines you might hear from a lefty. August 13th is celebrated as International Left hander’s day. It was observed first in 1976, it was meant to celebrate their uniqueness and promote awar

Image is here

Quizzers Anonymous – A new venture

             With a hall not so full, we wonder if this club has created enough buzz, at the sametime stressing on the necessity of this club to kindle the quizzer in you. With Dr. Sumanth C. Raman as guest of honour, it was a pleasure to mention hi

Image is here

A-team fixtures: worth watching after all

When I got the news of a tri-series between India A, South Africa A, and Australia A to be held in M.A.Chidambaram Stadium in Chennai, almost 90% of us would have taken it lightly by saying,” this is after all a junior team game, who would even wit

Image is here

It’s more than a job and the red beacon

  A hall jam-packed with Engineering students staying back after a day’s worth of taxing classes, patiently waiting through an hours' delay. On a Friday evening. A scene you wouldn't generally witness on campus. On 24/07/2015 Leo Club of CEG in ass

Image is here

Double trouble or twice as nice ?

Close to leading the life of Tia and Tamera Mowry (notable for starring in the television movie Twitches ) are Jayapradha(JP) and Jayasruthi(JS), CS Graduates [2015] from College of Engineering, Guindy who now work in PayPal. The Chennaite sisters sh

Image is here

Champions Halted at Home

CHELSEA VS SWANSEA CITY REVIEW You never expect a team to start well, leave alone Chelsea, after having a winless pre-season. And it turned out to be the same for the neutrals, after failing to start their season with a home win against Swansea, in

Image is here

Twintastic / ctrl+c; ctrl+v

No! You are not seeing double in Twinsburg, Ohio. Holding the Guinness Book of World Records for the “Largest Annual Gathering of Twins in the World” Twins Days is a festival for twins (and other multiples) which takes place on the first full weekend

Image is here

Poem on College Life

  Stepping into a new life where  One faces oneself   Some consider everything a race and chase after them all, While others find it difficult to even tie their shoe lace.   Many here care for you, but you care for a select few   Lots of leisur

Image is here

You Reap What You Sow

On 23.07.2015, the Centre for Entrepreneurship Development (CED) in association with the Green Brigade Eco Club of CEG had invited S. Sundar Rajan for an awareness lecture on Organic Farming. Dr. E. Natarajan, Faculty Advisor for Green Brigade prese

Image is here

Dream On, My Friend

                                                                                                                                                         Almost all of us were born afraid to dare; And all we did at the heavens – was to stare. In our

Image is here

The Placement Parables - Shyam Sunder

If you’re a final year student, then the placement madness has already started. You must have already got topics to freshen up on for the mock tests – and very soon, the actual placement tests will begin. One of the best ways to go about this is to t

Image is here

Shangri-La Exists? or is it just Bhutan!

Travel Column #1 Every place has its own story. Being one of those who's very fond of travel, I, however never developed the habit of reading about a place before going there. To me knowing destroys the beauty of perception. I also believe the less

Image is here

CRY ME A RIVER

Fierce #4: The prejudice against crying out loud, especially for men and much more… Tears. The only thing after blood and flesh, which we are essentially required to be smothered in, when we arrive into this world. Something so miraculous, that a

Image is here

Types of Roommates

Deeya's Deductions # 2 As hostellers will agree, the kind of roommate (s) that a person gets is solely dependent on luck (good or bad) but one certain good thing that comes out of having them is their companionship. Living in such close quarters wit

Image is here

TNEA 2015

   I still remember the day I spent in the campus of this esteemed university a year ago, looking at the students wearing the prestigious tag and rushing to attend their class. The picture still remains fresh in my mind. However, as the famous saying

Image is here

14 Movies which changed my perspective on the world

Movies are an integral part of our lifestyle, and mould us in different ways. We imitate our favourite characters’ body language, speech, beard, hairstyle and much more - be it good or bad. Furthermore, they have shaped our thoughts and habits - our

Image is here

Boundless - A tribute to all fathers!

Just as a mother's love is evident and undeniable, a father's love is intense and subdued. If permanence is the essence of mother's love, transience is the beauty of father's love. Yet a father's love is always underrated.  A father grows with the

Image is here

The Score Dilemma

You see that your results have been published. You nervously type out your register number and password. Your hands are shaking. You will it to calm down. You check your results. What I’ve noticed is that the days (or months after) nobody is happy,

Image is here

Jurassic World - The dream comes true

“Place your bets before the movie starts – T Rex or Indominus Rex?” Released in Flat (35mm,not full screen size) projection in 3D, an attempt to hide the mistakes in graphics and to reduce the exorbitant cost proves alluring in terms of clarity. Re

Image is here

Interview With The GATE Conqueror

  Meet A. Balasubramanian (aka Bala), a 2015-batch EEE alumnus of our college, who stood out with an astounding all-India rank of 7 in GATE 2015 - an exam which only 15% of takers manage to even get a rank in - as he talks about his aims, study meth

Image is here

The Maggi Wars

    The campus is in a state of chaos. Students and faculty have come together to riot against the latest outrage. It’s the end of a long-drawn-out war between students and the staff. Broken hearts, tortured souls, skyrocketing stress levels and, a

Image is here

Internship Advice

  With many of us interning this summer, here are some tips that could help you get through yours with flying colours:   When in doubt regarding your project, ask the senior employees, your short-term bosses or even recently joined Graduate Tr

Image is here

The Grad School Diaries #1 - Nathanael Koilpillai

  Meet Nathanael Koilpillai, an ECE alumnus from the Class of 2014, College of Engineering, Guindy, Anna University. With numerous admits in hand and a full-scholarship from KTH Sweden, he's currently pursuing his Masters at Clemson Univers

Image is here

Anna University Sports Round Up 2014-15

Anna University boasts of being one of the premier institutes in the country when it comes to academics. But it also has a rich sporting culture. In the words of the Registrar, Prof.Dr.S.Ganesan, "Sports do not build character but they reveal it. To

Image is here

Wage gap: Myth or Misery ?

Fierce #3   The topic of ‘Gender pay gap’ has been up for discussion for quite some time. While statistics provide a substantial base stating that women only make 78% of what a man does, there are several who may argue or even refute that. At a g

Image is here

A LOT MORE THAN ‘JUST’ TRAVEL!

Let me break your bubble right at the beginning. I drive to college.  So, if you’re looking for stories involving large groups of people being affected by inertia, or think I’m contributing to pollution/global warming/not being economical, you prob

Image is here

MATCH PREVIEW: CHENNAI SUPER KINGS VS MUMBAI INDIANS

IPL playoffs, the most anticipated part of the event around the globe, and it gets underway today when Mumbai Indians lock horns with the Chennai Super Kings at the Wankhede Stadium in Mumbai.Whenever these 2 teams meet-up, on paper, it looks like

Image is here

Movie Review - Mad Max

Director: George Miller Cast: Charlize Theron, Tom Hardy Rating: 4.8/5 The story is set in post-apocalyptic Australia years after the death of “Mad” Max Rockatansky (Tom Hardy). The land is ruled by Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne), a heartless lea

Image is here

PURAMBOKKU – THE MOVIE OF MINDSETS…

Warning : Spoiler Alert !              S. P. Jhananathan of Peraanmai fame returns with his trademark communist and capitalist concepts in ‘Purambokku Engira Podhuvudaimai’, starring the triumvirate Arya, Shyam and Vijay Sethupathi in the lead. How

Image is here

What She Means

I remember the day I lost an internship for being stumped by the question, “Where did your mother do her schooling and undergraduation from ?” That was when I realised most of us stride ahead in life, while missing out on the corresponding details of

Image is here

MATCH PREVIEW: CHENNAI SUPER KINGS VS RAJASTHAN ROYALS

Whenever these 2 teams play, irrespective of whatever controversies that have surrounded them, CSK fans will never feel reprieved even when they beat the Rajasthan blues; the reason being the IPL Final in the inaugural edition where Shane Warne’s men

Image is here

Double-check your lunch bags. Always.

 It was a gloomy Tuesday morning. I had got up late, with exactly 35 minutes in hand to get completely ready and reach school. Considering the fact that my house was six kilometers away from school, it was no mean feat. I hurried everyone in the pr

Image is here

HOW TO BE SECOND YEARS: FOR DUMMIES

From that friendly lab assistant to those scary seniors, everyone has been telling you how things are going to change from the next semester onwards and how you’ll have to make sacrifices and be different. But no one ever tells you what that change i

Image is here

TRIBUTE TO THE LEGEND – SUJATHA

               There are certain writers who cannot be categorized into any particular genre. One of those distinctive, elite personalities in the Tamil literary world, is Sujatha. Born as Rangarajan, this prodigy with futuristic concepts in writin

Image is here

Uttama Villain Review - Spoiler Alert

Image is here

It Happened to me: The Woodlands Episode

  One Saturday morning, I went swimming with my sports team for rehab and water based workouts at Woodlands hotel on Radhakrishnan Salai. It was a fun session, playing in water has always been a fun thing to do for me. It started at 10:30 am, and to

Image is here

For The Love of Poems: Celebrating The Poetry Month of April

​ April is celebrated as National Poetry Month by the Academy of American Poets, but a form of expression as universal as poetry needn’t  be limited to nationality. Intended to be a form of appreciation of poems and poets all over the world, ever

Image is here

Graduation Goggles : The CEG Ride

Last day of class, last day of studying, last exam, last trip, last juice in the canteen, last breath of air at God knows where. The finality of all these declarations makes the whole ordeal of graduation so morbid. I get it, college life is truly an

Image is here

The Rotaract Club of CEG Seeks to Redefine Humanity

The Rotaract Club of CEG wrapped up the events of the 2014-2015 year with the annual visit of the District Rotaract Representative (DRR), Rtr. PP. PHF Arjun Raja, to our college premises on the 11th of April. The event kicked off with the collaring o

Image is here

The Cost of Freedom

     For decades now, we've been putting up with over-priced, sub-standard service from Indian telecom carriers. We've gone along with their every scheme and we've changed the way we use technology every step along the way. But the irony of it all

Image is here

The Mornings are Dull Once More

This morning, students walking into the college campus and heading to class knew something was odd. Although most had trouble putting a finger on it, for others it was down right obvious. The semester of symposiums was coming to an end and that meant

Image is here

MAKING POSSIBILITIES SINCE ‘70s

A cheerfully upbeat person, Krishnakumar Natarajan, fondly called ‘KK’, is a MechE alumnus of the 1979 CEG batch. A 35-year-veteran of the IT industry, he has played several key roles in the growth of Wipro, India’s largest IT services firm. He is,

Image is here

Dragon Blade-Ultimate Bluntness

Dragon Blade? What movie is this? When did it release?  I had the same questions in mind too. After coming to know that it was a Jackie Chan starrer, I decided to give it a go. So there may arise another question in your minds. Why Dragon Blade and

Image is here

Komban- A Vintage Rural Drama

     Karthi starrer Komban arrives amidst great media hype generated due to protests about communal violence in certain parts of the state. The film starts off with a typical panchayat scene where two heavyweights clash off for the post of Head of th

Image is here

Not Just A Canteen ... Adhukum Mela

Four years almost coming to an end and I see all the places around me - the iconic red building, gurunath stores, the ground, the computer science department, places that I will never forget in all my years to come. If I were to talk about the memori

Image is here

Sangarsh 2015 : A Concert for a Cause

For those ardent fans of music and 'masti', March 20th 2015 would have been a day to cherish. Sangarsh, the annual concert hosted by the Rotaract Club of CEG has been providing support to beneficiaries by organizing music concerts to raise funds sinc

Image is here

Student aces exam thanks to canteen breakfast

                      In one of the most extraordinary events that has ever happened on campus, today a 3rd year student (who wishes not to disclose his identity for the moment) claimed that he aced his “Computer Graphics” assessment tha

Image is here

10 Reasons Why Being A Day Scholar Is Awesome

I'm pretty sure it is every students dream to experience the hostel life. Late night gossip sessions with my "roomie" and living the independent life was all I could dream of since forever. So when I found myself lying on the cold bed of our newly fu

Image is here

Perks of Being a Hosteller

Deeya's Deductions # 1 Honestly, I would have loved to be a day scholar. Coming back home and relaxing with my feet up on the sofa, with the A.C. switched on. Hmm! What a life. But since life has pushed me through the hostel gates and I haven't regr

Image is here

Fake Medical Certificates Available to all Students and Professors

                        With a crucial semifinal stage match going on in Australia, patriotism in the country is reaching the highest level. Students and teachers alike are being swept up by the World Cup fever. Despite whatever classes

Image is here

Tagged

For centuries of having lived in a patriarchal society, we sometimes disregard or fail to see how ‘gender equality’ is at the crux of several social issues, acting as an instigator in affecting a larger scheme of humanitarian concerns. One such cruci

Image is here

Thoorigai - Integrating The Needy With Nourishers

Service manifests itself in several forms other than monetary help. This was evident in the launch of the official website of Thoorigai – Making Life Colourful, an initiative to integrate all the orphanages and old age homes in and around Chennai, o

Image is here

AUPD'15 Has Arrived

The spirit of debating is to talk about issues that need to be discussed; to question the status quo and bring an array of viewpoints to the table. Parliamentary Debates, being one of the most popular forms of debate, seek to offer out-of-the-box tak

Image is here

An Ode To A Mother

As I look into my mother’s withered eyes, I see pain. More than physical pain, it is the agony borne out of the fact that she has been reduced to a shadow of her once vibrant self. My mother met with a car accident in the recent past which rendered h

Image is here

Arunachalam Muruganantham - ‘The Menstrual Man’

In a society that is filled with stigma, myths and taboo especially around topics that concern women, Mr. A. Muruganantham has not only fought against the tide of social oppression but invented a product that helps improve women health and enables th

Image is here

THE GOD

It is the worst day of my life. This is the only thing everyone in my age group wishes  wouldn’t happen.  Nothing was fine since this dawn. I woke late, missed the bus and the worst of the lot was this: I failed in the Math model test.  What would be

Image is here

Women of Honour

I remember a time when my own grandmother offered my brother more food than me saying “boys need more strength than girls”. This may seem like a petty issue but still, don’t you think these serve as root causes for the mistakes we make later. The pro

Image is here

Selfie Fever

                While the Ebola epidemic has robbed the world of millions of lives and has been raging in South Africa, experts have recently uncovered a new disease-one that has the potential of making Ebola seem like the common cold. Yes, you guess

Image is here

Kaaki Sattai : Review

Cast: Sivakarthikeyan,Sridivya,Imman annachi,Yaog japee Director: Durai Senthilkumar Genre: Cop Drama Storyline: An honest cop discovers a case which may change his life forever.      When I stumbled upon the first look of the movie a year back,

Image is here

Unravelling The Code at Abacus'15

Abacus 2015, the international technical symposium of the Department of Computer Science and Engineering, was held for three days, from 20th to 22nd February, 2015. The symposium was inaugurated by Mr. Selvam Velmurugan, CTO of APAC, Groupon. Spa

A wave of relief spread through the college as the two giants of the academic year ie Kurukshetra and Techofes drew to a close, with the concert on Feb 14th. After months of preparation and hard work, the teams behind these two events are certainly g

Image is here

Leo Club - Beyond UPSC

What distinguishes selflessness from selfishness is the perspective of seeing it in the first or second person point of view. Service have always formed the blood and veins of CEG and the Leo Club of CEG is one of the many testimonies to this. With

Image is here

A Japanese Adventure 2

Centre for International Affairs in association with the Department of English provides a one year Japanese course to UG and PG students of CEG/MIT/ACT/SAP. Classes are arranged thrice a week for two hours, with a routine assessment pattern ending

Image is here

Gavanikka Marandhavai

Image is here

The Library Speaks

Established in 1978, I have been a permanent fixture in an ever changing landscape of the university. Nestled amongst the trees on the eastern side of the campus, I am perhaps one of the most important buildings on campus. Who am I? Yeah, you guess

Image is here

In The Era of Innovation

                  There is a difference between invention and innovation - the former refers to create something that has never before been created and the latter, innovation, aims to enhance an idea or an entity, to refine it to an extent

Image is here

Anegan

After being blown away by Dhanush’s movies in the recent past, Anegan comes across as quite a blow. The movie which is supposed to be classified under the ‘romance’ genre, is a confusing screen play of the same characters in 4 different time zones ac

Image is here

Blast from the Past

Mrs.Sharada and Mrs.Kamala are one of the first few female graduates from CEG belonging to the Telecommunications batch of 1953. Aged over 80, the two engineers were more than enthusiastic to sit down with a couple of us for a chat filled with witty

Image is here

T Diaries: The Rockofes Night

Usually Friday the 13th would be the time to crawl up in bed and pray nothing weird happens after all the stories that we have heard. That was however not the case this year. The much awaited Rockofes happened that night nulling all the effects and m

Image is here

Techofes Diaries: The Adventure Experience

Last year while Ram was at IIT Bombay’s annual cultural fest - Mood Indigo, he enjoyed playing paintball and thought, “Wouldn’t it be totally awesome if we could play this in college?” And “Wouldn’t it be even more awesome if we had a bunch of such s

Image is here

Dhanush + Amitabh = SHAMITABH

Shamithabh is a rather unusual plot that draws parallels with reality. The story is about a rather scrawny, talented, and mute boy that adopts the hypnotic baritone of a drunk scumbag to become Bollywood's best actor. Silent Danish (Dhanush) and Am

Image is here

Techofes Diaries - A Day at SAAS Office

As I stepped into the SAAS office located at the ground floor of Maths dept, there were just a couple of chairs, laptops apart from a serious looking Core team discussion. The office, I must say, is plain and simple with a drawing board, bright lig

Image is here

The Internet got Greener with the Green Brigade Website

The launch of Green Brigade website http://www.greenbrigadeceg.in/ took place on 3rd February 2015 at 5:30 p.m at the Tag Audi, in CEG campus. It was launched by the honourable Chief Guest, Dr. M.B. Nirmal, Founder and Chairman, Exnora. The relatio

Image is here

Ready Steady Arrear

When I was a kid, the word ‘Arrear’ was synonymous to terror. Basically it was derived from those movies involving youth comedy and the way family members spoke of seniors in our bloodline getting arrears in the past and how disgraceful an act that w

After spending the first six months in comfortable isolation from basically everybody else in college, the first years finally attended the “actual” first day of college (read: the first day of the second semester). As the rest of us know, the even s

Image is here

BABY : An Extremely Well made Action Thriller

Neeraj Pandey is a highly talented director who gave us 2 excellent movies ‘A Wednesday’ and ‘Special 26’. He teams up yet again with Akshay Kumar, who is known for dishing out dumb masala entertainers one after the other for ‘BABY’ PLOT:- The Indi

Image is here

K! - The Inside Story - Workshops Team

The world is transforming into a technology driven one and keeping ourselves updated is extremely important. The Workshops team ensures that this technology reaches the students. A twenty minute talk with workshops K!ore  Sai Pranay, Keerthana, Lak

Image is here

K! - The Inside Story - QMS Team

Kurukshetra is retained in the peak due to its quality and this is ensured by the QMS team of CEG Tech Forum. We meet Hariharan and Venkatesh, the QMS K!ores for an interview, taking them away from all tension. How do you contribute to QMS? Few o

Image is here

K! - The Inside Story - Guest Lectures Team

                      A little away from all the tension and activity of CTF, we meet Saravan Krishna and Sripradha, the GL K!ores, at the alumni centre for an interview. This year, the Guest Lectures team has taken a leap in adding glor

Image is here

Startup Weekend at Kurukshetra'15

  Entrepreneur is just French for ‘Has ideas, does them’. Startup weekend is a platform for active and aspiring entrepreneurs, innovators and enthusiasts to showcase and channelize their ideas. The event provides an opportunity to pitch ideas an

Image is here

K! - Logistics Team - The Inside Story

The logistics team of Kurukshetra'15 is led by Sritharan from M.Sc IT, Humzaa from Geo Informatics, Surenth vignesh from M.Sc IT and Kamachi Srikanth from Industrial Engineering. Following, is an interview with the well co ordinated (they even wore

Image is here

Excessive use of the Phrase “Adhukum Mela” Forecasted in Coming Weeks

Any festival is of course accompanied by big budget and much anticipated movies. This Pongal was no different, as we all found ourselves scrambling for tickets to sold out shows of the latest Shankar film, “I”. And naturally, like any self-respecting

Image is here

PK: Must watch

I’m sure you have heard a lot of rave reviews for the new Aamir Khan movie, and I am here only to add to the reasons why this movie is a must watch. Aamir Khan plays an alien in the movie, but really, the whole ET angle is a mere plot device. It’s o

Image is here

Students Report Extreme Sluggishness after Extended Pongal Holidays

 Pongal, which this year fell right in the middle of the week, allowed students who didn’t mind taking two days off (almost everyone), an extended vacation! As a result, many ended up with more number of days off than the usual semester break! While

Image is here

5 Things We Wish Hadn't Happened

                                                                          What is the kick in just publishing the best things that our College has come across in 2K14? Let go of the nice things that happened in our campus last year. Moving on to the

Image is here

K! - The Inside Story - Hospitality Team

Vinitha of Biomedical, Divya of CSE,Kathiresh of Mechanical and Sai Kumar of Biomedical form the core of the Hospitality team of this year’s Kurukshetra. One can easily observe how genial and enthusiastic this gang is just by spending a few minutes

Image is here

Students React to Recent Terrorism

  The news over the past few weeks have been riddled with vile acts of violence and terrorism. We witnessed the shootings at Lindt Café, in Sydney, Australia, the horrifying massacre in Peshawar where more than a 100 students were killed in their sc

G.Nammalvar - Organic Farmer We are in a era where the basic occupation of mankind- agriculture is looked down upon. In this tough time, we had in us a Pole star of Hope- organic farmer- G.Nammalvar. He graduated in BSc agriculture degree from Ann

Image is here

Five New Places On Campus in 2014

                              Knowledge Park You cannot just miss this (can I say the only?) attractive building in CEG. Clad in glass panels, its towering structure catches the eye of every passerby. It is home to the sophomores an

Image is here

Dhoni’s Sudden Retirement gets Extreme Reactions

  A number of mourners were seen at an impromptu candle light vigil at Kotturpuram yesterday evening in honour of now former test Captain MS Dhoni. Tears were shed and many spoke of and remembered his greatest achievements on the field. “He was tr

Image is here

Lack of Manchow flavored cup noodles sparks outrage among students

The newest brand of cup noodles to hit the shelves of The Coffee Shop and Gurunath Stores is Nissin Cup Noodles. With an array of flavors including Masala, Italian, Manchow and Chicken, students are in love with this brand of noodles, particularly

Image is here

Resonance - The Intra College ECE Symposium

                    What was expected to be just another symposium in the ECE department, turned out to be a great and an exciting day for not just ECE students but other department students as well. This year, cited by teachers, as well

Image is here

5 things you should try out in college this week

1. Chill in the Maggi station The Maggi station which recently opened in the Knowledge park building is fast becoming one of the best spots to hangout in the campus. They have so many goodies to offer. Their menu includes cold coffee, hot chocola

Image is here

Quiz : See If You Have A Brain

The Guindy Times presents "See If You Have A Brain" - a weekly quiz to remind to test your wits.   SIYHAB - #1 1. _________ is a catchy piece of music that continually repeats through a person's mind after it is no longer playing. Phrases used to de

Image is here

Techofes + is here

WHAT IS TECHOFES PLUS ALL ABOUT?               The 67th edition of Techofes, which is about to happen from February 11-14, 2015 has been amended to include a new brainchild, to be called "Techofes +". The plus initiative aims to reach out t

Image is here

The Hunger Games: Mockingjay Part 1 Review

The third installment of the Hunger Games series hit the screens on Friday (Nov 28th), and to sum up the movie in a word: disappointing. The story picks up immediately where the second part (Hunger Games Catching Fire) left. The Quarter Quell Games h

Image is here

Vazhkaiyin Swarasiyangal - Tamil

Image is here

Poojai - Movie Review

                                              Kathi hype is over, so what next? Well,  Poojai can be worth a one time watch. With a totally cliched story outline of director Hari's style, you can only sit back and expect eith

Image is here

HAPPY NEW YEAR : You either laugh with it or laugh at it.

  Shah Rukh Khan and Farah Khan, the Duo who gave us mega blockbusters like “Main Hoon Na” and “Om Shanti Om” are back to give us the most anticipated movie of the year “Happy New Year”. PLOT:- With a motive to avenge the humiliation faced by hi

Image is here

A Peak into Poojai

Kaththi tickets are sold out, so what next? Well,  Poojai can be worth a one time watch. With a totally cliched story outline of director Hari's style, you can only sit back and expect either Yuvan's music or Shruthi's Tamil to impress you, which

Image is here

Kaththi Movie Review : Theme Overshadows Everything Else

The much anticipated Vijay-Samantha starrer Katthi hit the screens on Diwali Wednesday amid much confusion over its release. Grossing more than 12.5 crores within the first 2 days, and rave reviews, here is a look at exactly what Katthi has to offer.

Image is here

Book Review: Half Girlfriend by Chetan Bhagat

So I finally got around to reading Chetan's latest - courtesy my roommate - and I can't say that I started with high hopes. There was no way it was going to be a literary masterpiece and I was happy that it provided any intellectual activity at all.

Image is here

Diverging Roads - Which one to take?

Proper guidance at the right time is essential for the growth of any individual. This is exactly why the Students Quality Club conducts the annual event Pathfinder. Pathfinder’ 14 was a 3-day Career Guidance program organised, chiefly, for the 1

Image is here

Placement Tales

There are many do’s and don’ts when it comes to placements. Advice is like confetti, people always have something to say about what you should be doing. After all those life changing talks, you are confused not knowing what do when! No one knows yo

Image is here

Juggling AU & AIESEC

Between one and infinity there are infinite numbers. Between one day and the next there are infinite moments. The fault in our stars author wasn’t the only one who believed in that. Priyadarshini Sivakumar, a 4th year Manufacturing department stude

Image is here

Nineties Kid Would Agree On This

                           Our World is coming to an end. I know you guys aren’t going to agree with me on this. But this is the hard core truth. I’m not talking about the physical world, but the world we used to live in where kids used to stare a

Image is here

Youth to Business Mini at CEG

                        What the mind can conceive and believe, it can achieve The EDC-CEG in association with AIESEC in Chennai organized a session “The Youth to Business mini” [y2b mini] on 30 september 2014 at 3pm in the Henry Mau

Image is here

Pre Placement Offers: Job Won Over

PPO. It stands for Pre-Placement Offer. It is what it sounds like. You get a placement in a company. Ok now seriously what in the world are PPOs? We ask this question to Surendhar(4th year, CSE) and he gives me the layman's definition. When you are

Image is here

Chennai Runners: A Bond that 'Runs' Across Four Decades

Meet Mr. Ram, Mr.  Kumaravel, Mr. Ashok, Mr. Mani and Mr. Gopinath. The average age of these five people is about 50. But don't let that fool you. Spending an hour with them made me feel like I was a lazy old man in my 90's. Passionate, enthusiastic,

Image is here

Campus Navarathri Celebrations

Lights! Music! And Dance! Sounds like celebrations to me. Yes, it is indeed celebration time as the entire city is busy celebrating Navarathri. And so is our college. I do know many of us are unaware of this special thing that is taking place. The

                  The Guindy Times catches up with V.P.Gautham, from the 2012 batch, who recently cleared the Civil Services Examination with an exceptional rank of 138. Having been President of the SAAS during his final year, he talks to

Image is here

Student groups in college

Category 1: The nerd society of Anna University A typical student of this group would have got a cut-off anywhere between 199.25-200, would aim to get a very high GPA in his first semester (read 9.5+) and try to maintain it as he/she gains his/her

Image is here

Little big confusions

                “I’m confused!”- isn’t that a familiar phrase that you repeat often? Well, every teenager suffers from confusions big or small, starting from what to wear to college to selecting which is the best career option. With a wide

Image is here

Musings of an Amateur Philosopher - #1 The CGPA mechanism

 After spending the last two years under continuous scrutiny, cracking all possible critical questions in the board exams, scoring very high marks,cutoffs, getting the crème de la crème tag, you have finally landed at the dream campus of TNEA aspir

Image is here

To anyone who says blackholes don't exist: Think Again!

  You need not read the work of Stephen Hawking to realise that blackholes indeed exist. I have the strongest, one-word proof: YouTube, popularly known as ‘that site that destroys all your ideas of being productive’. Every time I go onto YouTube

Image is here

Basket Ball Zonals

                    On Friday the August 22nd, 6 teams including CEG assembled in SMIT (Sri Muthukumaran Institute of Technology) college for the inter college basketball tournament. A series of matches was held from around 10 in the morn

Image is here

Perspective

I awake from clouds of confusion Responsibilities and regrets profuse My mind’s stuffed with tension That could light up my short fuse. The endless need to keep moving on And catch the express train As if I were some kind of pawn Whose life’s

Image is here

A MOVIE CALLED ‘LIFE’

Have you ever dreamt of living the ‘REEL’ LIFE?   Fantasy: Is it raining? Let’s dance in the middle of the street, everybody! Reality: I crossed the road and I survived. Fantasy: Have I found ‘The One’? <Cue SRK song and slow motion> Reality: T

Image is here

Magizhchi (Happiness)

 

Image is here

Independence Day 2014

                         We at Anna University, celebrated our Independence Day – bursting with patriotism, filled with Pride. Firstly, the Vice-Chancellor honoured our very own statue of Perarignar Anna with garlands and roses, in the presence of t

Image is here

Attention Freshers

                The days of hectic homework, cycle tests (rather pressure tests), assignments and most importantly, the boring school uniform have all come to an end. A new journey, the one which you have fantasized as a result of manipulat

Image is here

Left - Handed But Right!

Only about 10% of the people in the world are left-handers and it is clear that they are a serious minority. Though lefties have always endured a copious amount of prejudice (especially in India), lefties these days are indeed proud of their unusua

Image is here

Chennai Chancey Illa!

  No Chennaite can ever deny their love for the Marina, The hometown for AR Rahman to squash star Joshna! Filter coffee whose aroma remains afresh in every Chennaite's nose, Or Rajini's first day first shows!!   Chennai boasts of a rich co

Image is here

Freshers 2k14 - ACT and SAP

The Freshers Day Ceremony conducted for the students of ACT and SAP on 18th August doubled up as the inauguration of the SAAS teams of each college, and as the investiture of its office bearers for the year 2014-2015. The event was so anticipated tha

Tree Foundation is an organisation founded in 2002 with a primary mission of protecting fragile marine eco-system and the marine turtle popultion by developing education programs outlining the land-ocean connection. Environment education being the

Image is here

GD - 101

After placements the next most frequently heard word in college is this big boy! Group Discussion is a handy tool for interviewers to fish out the bold and bright. Fret not, cracking the code – GD is here! Don’t treat it as another one of those lis

Image is here

You know you are in final year when ...

Your classmates, who used to discuss the latest movie releases and football matches, now discuss placement questions and interview experiences of seniors they know.             Almost everybody around you is either memorizing English words

Image is here

Freshers' Day at CEG

With only a week into college, the freshers couldn’t have asked for a better welcome. The first event of the year, the freshers'day, organized by the Students Association and Arts Society (SAAS) of CEG was a trailer on what to expect in the forthcomi

Image is here

Burping around college

  Hanging out with friends is compulsory for engineering brains. Canteen is definitely the best place inside the college to chill and have fun with friends. But if you're not one of those who loves canteen food, these places are in for a deal. Here

Image is here

Ghosts of haircuts past

  "You'll look like Mickey Mouse! Trust me!", she said. As I sit in the saloon with my sister by my side, these eerie words from thirteen years ago come back to haunt me. From a very young age, the universe has taught me an integral lesson that I

Image is here

A conversation with one of our own AU tennis coaches

  The tennis courts occupy a corner of our big campus. We boast of as many as four well-maintained clay courts and two hard courts, much more than most of the campuses in India can. Let’s find out more about these courts from Mr. Suresh Sonachalam

Image is here

5 things your conscience tells you during exams

                      “You’re screwed, might as well flunk in it” Have you ever seen your question paper, gazed at it for about twenty minutes, thinking if these words were even mentioned in class? Well, thats when you hear a loud conde

Image is here

It Speaks

Every building and every location in this campus has a reason or a purpose of sort. All them fancy departments, the gallery to hang around and hide that piece of cake from the rest of your classmates, the ATM to scrape the rock bottom of your empty

Image is here

AU Swimming Pool - 2 parts 'H'eart, 1 part 'O'bsession

                  Location: Opposite Manufacturing department Timings: 6am to 8am 9am to 10am (Ladies Only) 4pm to 6pm (Tuesday Holiday) Anna University is known for its huge campus and the facilities it provides. The swimming pool,

Image is here

How I became an Arsenal fan

One day back in 2005, my mom and I went to the Landmark book store. There, I saw this FIFA 05 video game CD-ROM. I begged and somehow convinced my mom to get me that, as I had been playing FIFA 98 on my neighbour’s comp, which had turned out to be

Image is here

Internships to placements

  The importance of an internship experience cannot be belittled. Today, employers favour prospective employees who have done not only one but multiple internships.  Having just a great GPA is no longer enough! In an increasingly competitive emplo

Image is here

Going Places - In conversation with Ramanuja Naidu

Ramanuja Naidu aka Ram was like any other CEGian- hanging around in Gurunath when he should've really been in class, messing around with his friends in the beach on the night before the semester etc. His life took a turn, however, when he accomplis

Image is here

Exclusive Interview with Amitash Pradhan

From founding Theatron during his Masters, he has shot off into stardom while following his heart. Read on for excerpts from a exclusive interview with our alumnus, Amitash Pradhan, of VIP fame: How did the movie break happen? Founding Anna Unive

Image is here

No place like CEG

When I was in the 12th grade, I badly wanted to get into Anna University because 4 of my big brothers were studying there at the time. The Lord Jesus granted me my heart’s desire and before I knew it I was in the first ever batch of Materials Sci

Image is here

Forty winks or more?

  During one of those long nights spent for last minute exam preparation, my eyes were begging for sleep, despite  having loads of pages yet to be turned. And somewhere amidst sabine’s law and diffraction, something completely out of the blue popp

Image is here

'Ad' a daily dose of this!

  “Phone ko bana do SELL phone!” Each and every one of us who spend some quality time plonking ourselves before the television or youtube have ended up hearing this tagline more than a million times in the past few months. And believe it or not,