Loading...

Articles.

Everything you want to read in one place.

Puneethkumar Ravichandran's Articles


Image is here

ஒரு விடுதியின் கதை

சாமந்தி - விடுதியின் பெயர் நான்கு வருட முடிவை நினைவூட்டிக்கொண்டே இருக்கும் மலரது வாடிய மலரா வசந்த மலரா தெரியவில்லை கடைசி மலர் அவ்வளவுதான் காத்திருப்புகளையெல்லாம் தாண்டி அவனுக்கு தனி அறை கிடைத்தது தான் நினைத்த ஆளுமைகளின் படங்களையெல்ல

Image is here

An Interview with Mr. R. Kalaivanan

Mr. R. Kalaivanan, an alumnus of the Electrical and Electronics Engineering department in CEG, cleared UPSC examination in his first attempt. He secured an all India ranking of 277 and opted to become a police officer as his dream was to become an IP

Image is here

உலக சினிமா #1 (ஸ்பாய்லரின்றி)

  ஜப்பானிய சினிமாவை உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்தவர் குரோசவா. இவர் 1950இல் எடுத்த ’ரஷோமோன்’ உலக திரைப்பட விழாக்களில் இடியாய் விழுந்தது. எல்லாக் கதைகளும் ஏற்கனவே எழுதப்பட்டவையே. அதை வித்தியாசமாய் சொல்லும் விதமே திரைக்கதை. அதுவரை ரஷோமோன் போலொரு

Image is here

The Ripple Effect – EEE intra-college symposium

What purpose does a symposium serve? A dictionary would state it as a conference for sharing ideas. But, in my opinion, it’s all about getting to know each other and identifying talent. Ripples, the intra-college symposium of the EEE department, CEG,

Image is here

Energizing Students: the Inauguration of the SEEE

Student societies are a vital part of the college community, fostering a healthy sense of interaction and peer growth. The SEEE, or Society of Electrical and Electronics Engineers, is one such student community which brings together the faculties,

Image is here

Sangarsh - Transforming More Lives in its 14th Edition

There is a pleasant divinity in Sangarsh that creates a warm aura inviting the audience to partake in a humbly exposed musical experience. The archetypal concert hall of the city, the Music Academy, Alwarpet, year after year at around this time has b

Image is here

Cul de SAP '16 Report

The inauguration of Cul de SAP, the culturals of SAP was held on the 17th of March at the courtyard of the architecture department. Usually, culturals make use of banners to brighten up the place. But SAP decided to stand out from the crowd. They use

Image is here

A Ninja-powered start-up dream

Would you give up an opportunity that offers immediate gratification and a satisfactory salary for a chance to experiment with new ideas at the cost of your time and energy but yields returns on the long run? Kartheeswaran Kandasamy, an alumnus of o

Image is here

Halo Wings 2016

It was 490BC when Pheidippides had to run a hell lot of distance, all just to deliver a message. It was the battle of Marathon. In this era of a "global village" and instant communication, what purpose does a marathon serve?                 Some say,

Image is here

Internet’s Colour Pencils

Colour pencils were a bliss to everyone as toddlers. I found my eternal joy in filling my sketches with the colours of my choice, scribbling and doodling over existing pictures in magazines and newspapers to give a hilariously revamped look to the mo

Image is here

Nuts, Bolts and Wires

How would you feel, if I give you a hammer and ask you to keep on hitting something until I say so? You may ask, "Are you nuts?!" But wait! Let’s talk about nuts. Having crossed one-eighth of uni-life, the brown tags were exuberant about the first w

Image is here

Leo Club's Blood Donation Camp

Impacting lives with the hope of making even the smallest difference for the better, is indeed the best measure of purpose of life. Staying true to this, the Leo Club of CEG, associated with the Lion's Club of South Madras, conducted a blood donation

Image is here

Rain, Rain.....

For anyone who knows Chennai, rain is usually the occasional visitor you meet once a year - someone you wished stayed a little longer, but leaves you wanting more. This time around, however, the tables have surely turned, the showers having become sy

Image is here

Vizhithiru '15

“Education is not preparation for life, Education is life itself!”  Standing by the quote, Rotaract Club of CEG (RCEG) successfully conducted its 13th edition of Vizhithiru, a career guidance and educational motivational program for school student

Image is here

Vedhalam Music Review

Every individual who was in his adolescence juncture in 2012 would associate his/her feelings of infatuation with a music album or the score in the film. By making every song stand out in ‘3’, Anirudh gathered limelight. We could call it a path-break

Image is here

Book Review: Wasted in Engineering

"To them, I say, India being super-happy is more important than India being a super-power, and one of the many obstacles in achieving a happy India is our obsession with engineering education." -Prabhu Swaminathan, Wasted in Engineering: A Stor

Image is here

A Sip of Experience

A poem on my daily routine in the coffee hut: Couldn't distinguish cappuccino, latte or espresso As they called it; and that's strong, light and black. All I knew is, mom's stuff is unnameable, Cause that's titrated with love. Coffee hut, dopes my

Image is here

Giving oneself to service

“Service is not a thing to be spoken about from outside, it’s an enlightening virtue of realizing the inner self by giving oneself towards it.” Leo Club of CEG is one such club with this motto in the mind, and this was evident from the Organ Donatio

Image is here

World Environment Day 2015

  We have lived in the Stone Age, Iron age, Golden Age. We now live in Garbage. - Mrs. Mangalam, Founder, Exnora Green Pammal.   June 5, 1972. United Nations Environment Programme (UNEP), decides to take an initiative to galvanize public action

Image is here

PIKU : A Review

    Piku – both the movie and its titular character Piku (Deepika Padukone) - is definitely a rare occurrence.     Piku is a strong, independent woman - she cooks and cleans, runs errands and is a practising architect who is radiant in each fr

Image is here

Kurukshetra Reimagined

It’s been almost two months since Kurukshetra'15 and yet Student Directors at CTF seem to be spending long hours on meetings and group discussions. Hari, Student Director (QMS) explains, “Soon after Kurukshetra’15, we had a series of discussions amon

Image is here

Arunachalam Muruganantham - ‘The Menstrual Man’

In a society that is filled with stigma, myths and taboo especially around topics that concern women, Mr. A. Muruganantham has not only fought against the tide of social oppression but invented a product that helps improve women health and enables th

சாமந்தி - விடுதியின் பெயர் நான்கு வருட முடிவை நினைவூட்டிக்கொண்டே இருக்கும் மலரது வாடிய மலரா வசந்த மலரா தெரியவில்லை கடைசி மலர் அவ்வளவுதான் காத்திருப்புகளையெல்லாம் தாண்டி அவனுக்கு தனி அறை கிடைத்தது தான் நினைத்த ஆளுமைகளின் படங்களையெல்ல

Image is here

An Interview with Mr. R. Kalaivanan

Mr. R. Kalaivanan, an alumnus of the Electrical and Electronics Engineering department in CEG, cleared UPSC examination in his first attempt. He secured an all India ranking of 277 and opted to become a police officer as his dream was to become an IP

Image is here

உலக சினிமா #1 (ஸ்பாய்லரின்றி)

  ஜப்பானிய சினிமாவை உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்தவர் குரோசவா. இவர் 1950இல் எடுத்த ’ரஷோமோன்’ உலக திரைப்பட விழாக்களில் இடியாய் விழுந்தது. எல்லாக் கதைகளும் ஏற்கனவே எழுதப்பட்டவையே. அதை வித்தியாசமாய் சொல்லும் விதமே திரைக்கதை. அதுவரை ரஷோமோன் போலொரு

Image is here

The Ripple Effect – EEE intra-college symposium

What purpose does a symposium serve? A dictionary would state it as a conference for sharing ideas. But, in my opinion, it’s all about getting to know each other and identifying talent. Ripples, the intra-college symposium of the EEE department, CEG,

Image is here

Energizing Students: the Inauguration of the SEEE

Student societies are a vital part of the college community, fostering a healthy sense of interaction and peer growth. The SEEE, or Society of Electrical and Electronics Engineers, is one such student community which brings together the faculties,

Image is here

Sangarsh - Transforming More Lives in its 14th Edition

There is a pleasant divinity in Sangarsh that creates a warm aura inviting the audience to partake in a humbly exposed musical experience. The archetypal concert hall of the city, the Music Academy, Alwarpet, year after year at around this time has b

Image is here

Cul de SAP '16 Report

The inauguration of Cul de SAP, the culturals of SAP was held on the 17th of March at the courtyard of the architecture department. Usually, culturals make use of banners to brighten up the place. But SAP decided to stand out from the crowd. They use

Image is here

A Ninja-powered start-up dream

Would you give up an opportunity that offers immediate gratification and a satisfactory salary for a chance to experiment with new ideas at the cost of your time and energy but yields returns on the long run? Kartheeswaran Kandasamy, an alumnus of o

Image is here

Halo Wings 2016

It was 490BC when Pheidippides had to run a hell lot of distance, all just to deliver a message. It was the battle of Marathon. In this era of a "global village" and instant communication, what purpose does a marathon serve?                 Some say,

Image is here

Internet’s Colour Pencils

Colour pencils were a bliss to everyone as toddlers. I found my eternal joy in filling my sketches with the colours of my choice, scribbling and doodling over existing pictures in magazines and newspapers to give a hilariously revamped look to the mo

Image is here

நெடும்பயணம்

 

Image is here

Nuts, Bolts and Wires

How would you feel, if I give you a hammer and ask you to keep on hitting something until I say so? You may ask, "Are you nuts?!" But wait! Let’s talk about nuts. Having crossed one-eighth of uni-life, the brown tags were exuberant about the first w

Image is here

Leo Club's Blood Donation Camp

Impacting lives with the hope of making even the smallest difference for the better, is indeed the best measure of purpose of life. Staying true to this, the Leo Club of CEG, associated with the Lion's Club of South Madras, conducted a blood donation

Image is here

Rain, Rain.....

For anyone who knows Chennai, rain is usually the occasional visitor you meet once a year - someone you wished stayed a little longer, but leaves you wanting more. This time around, however, the tables have surely turned, the showers having become sy

Image is here

Vizhithiru '15

“Education is not preparation for life, Education is life itself!”  Standing by the quote, Rotaract Club of CEG (RCEG) successfully conducted its 13th edition of Vizhithiru, a career guidance and educational motivational program for school student

Image is here

Vedhalam Music Review

Every individual who was in his adolescence juncture in 2012 would associate his/her feelings of infatuation with a music album or the score in the film. By making every song stand out in ‘3’, Anirudh gathered limelight. We could call it a path-break

Image is here

Book Review: Wasted in Engineering

"To them, I say, India being super-happy is more important than India being a super-power, and one of the many obstacles in achieving a happy India is our obsession with engineering education." -Prabhu Swaminathan, Wasted in Engineering: A Stor

Image is here

A Sip of Experience

A poem on my daily routine in the coffee hut: Couldn't distinguish cappuccino, latte or espresso As they called it; and that's strong, light and black. All I knew is, mom's stuff is unnameable, Cause that's titrated with love. Coffee hut, dopes my

Image is here

Giving oneself to service

“Service is not a thing to be spoken about from outside, it’s an enlightening virtue of realizing the inner self by giving oneself towards it.” Leo Club of CEG is one such club with this motto in the mind, and this was evident from the Organ Donatio

Image is here

World Environment Day 2015

  We have lived in the Stone Age, Iron age, Golden Age. We now live in Garbage. - Mrs. Mangalam, Founder, Exnora Green Pammal.   June 5, 1972. United Nations Environment Programme (UNEP), decides to take an initiative to galvanize public action

Image is here

PIKU : A Review

    Piku – both the movie and its titular character Piku (Deepika Padukone) - is definitely a rare occurrence.     Piku is a strong, independent woman - she cooks and cleans, runs errands and is a practising architect who is radiant in each fr

Image is here

Kurukshetra Reimagined

It’s been almost two months since Kurukshetra'15 and yet Student Directors at CTF seem to be spending long hours on meetings and group discussions. Hari, Student Director (QMS) explains, “Soon after Kurukshetra’15, we had a series of discussions amon

Image is here

Arunachalam Muruganantham - ‘The Menstrual Man’

In a society that is filled with stigma, myths and taboo especially around topics that concern women, Mr. A. Muruganantham has not only fought against the tide of social oppression but invented a product that helps improve women health and enables th